Специалност "Теоретична електротехника"

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА“

Целта на обучението на докторантите по докторска програма „ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА“ в катедра „Теоретична електротехника“, ФА е насочена към:

а) повишаване квалификацията на обучаваните докторанти;

б) формирането им като висококвалифицирани преподаватели за ТУ-София;

в) изграждането им като компетентни, знаещи и можещи учени, готови да посрещнат предизвикателствата на съвременната индустрия и технологии.

Постигането на поставената цел е свързано с изпълнението на следните задачи:

а) спазване на законовите изисквания при обучението на докторанти;

б) обучението и консултирането на докторантите да се извършва от висококвалифицирани хабилитирани преподаватели;

в) непрекъснато усъвършенстване и осъвременяване на материалната база за следване на световните стандарти в научната област;

г) прилагане на съвременните достижения в областта на информационните и комуникационни технологии за развойна дейност, анализ и обработка на информация и данни;

д) поддържане на непрекъснат контакт, близко взаимодействие и отговаряне на нарастващия интерес на фирми от областта към научно-приложни разработки, свързани с тематиката на докторската програма.

Изискванията към подготовката на специалисти с образователна и научна степен “Доктор” по докторска програма „ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА “ са:

● да имат отлична подготовка в областта на теорията на електрическите вериги и на теорията на електромагнитното поле;

● да притежават специфични познания в областта на CAD системи за електрически вериги и електромагнитно поле;

● да имат познания в областта на информационните технологии и пакети за математически изчисления (MATLAB);

● да имат познания в съвременната измервателна техника;

● задълбочено и творческо познаване и използване на литература в конкретната област, в която е формулирана темата на дисертацията;

● изява на творческо мислене;

● придобиване на високо ниво на умения, знания и квалификация за теоретична и/или експериментална изследователска работа.

Във ФА като ОБУЧАВАЩО ЗВЕНО има три учебни и три специализирани лаборатории по „Теоретична електротехника”, оборудвани със специфична измервателна апаратура и компютри, където успешно могат да бъдат обучавани докторанти по докторска програма „ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА“. Изследванията на докторантите се извършват в лабораториите по „Теоретична електротехника”, “Компютърни лаборатории за моделиране на електрически вериги и полета” и НИЛ по „Моделиране с невронни мрежи (Neurocomputing)”.

ТУ- София, Факултет по Автоматика (специално катедра „Теоретична електротехника”) е учебното заведение в България, което може да осигури обучение на докторанти по докторска програма „ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА“, което да е в съответствие с европейските изисквания по отношение на типа на изследванията:

● теоретични и експериментални;

● с инженерен характер.

Темите, по които се обучават докторантите по тази програма, са актуални и се определят от националните приоритети в конкретната научно-изследователска област, а именно: развитие на методи и средства за изследване и оптимизация на електрически вериги и електромагнитни полета в съответствие със съвременните стандарти.

Допълнителни мотиви за обучението на докторанти по докторска програма „ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА “ във ФА и ЕФ на ТУ-София, са възможностите да им бъдат четени съвременните учебни курсове:

● Теория на линейните и нелинейните електрически вериги;

● Теория на електромагнитното поле;

● Невронни вериги;

● CAD системи за електрически схеми и електромагнитни полета;

● Числени методи за анализ и оптимизация на електрически вериги и електромагнитни полета.

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Теоретична електротехника

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg