faculties_present_img

Специалност "Технология и преработка на пластмаси и стъклопласти"

Като трета степен на висшето образование докторантската програма по специалност "Технология и преработка на пластмаси и стъклопласти"  включва индивидуално обучение и експериментална работа по актуални научни и научно-приложни задачи в областта на полимерните материали с техническо предназначение. Вниманието е фокусирано върху модерните високи и екологично издържани технологии за преработка и получаване на качествена инженерна продукция. Сериозно внимание се отделя и на съвременните подходи при проектирането на изделия и конструктивни елементи от авангардни леки и здрави материали.

Обучението обхваща пълния цикъл на преценка на техническите изисквания и дизайна до избор на подходящи материали и производствени методи за изпълнението на конкретни конструктивни и технологични задачи.

Резултатите от научноизследователската дейност намират широк прием в авторитетни специализирани издания, отразяват се на престижни международни форуми. 

Обучението обогатява и надгражда познанията и практическите умения, нужни за новаторски подход при разрешаването на сложни проблеми – както от науката, така и от стопанската практика. Може да се отбележи, че свързаната с нея индустрия в страната е преодоляла кризата от последните години и се развива все по-динамично. Съответно и търсенето на висококвалифицирани кадри се засилва с бързи темпове.  Именно затова дисертационните теми в катедра МЕНК се формулират върху реални проблеми, продиктувани от потребностите на практиката. Докторантите се насърчават да насочват изследователската си дейност в перспективни направления, които биха благоприятствали и собствената им реализация след успешното приключване на тази по-висша степен от академичната си подготовка в Технически университет - София. 

Отзиви за научния и практическия принос на дисертационните трудове са получавани не само от български институти и промишлени предприятия, но и от водещи научни организации и фирми в чужбина.

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5. Технически науки


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Машинни елементи и неметални конструкции

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg