Специалност "Ядрени енергетични инсталации и уредби"

Докторантурата по специалността "Ядрени енергетични инсталации и уредби" има за цел подготовката на научни кадри и специалисти в областта на ядрената енергетика –  област с много обширна тематика и широк спектър на приложение. От такива специалисти се нуждаят висшите учебни заведения, където се подготвят физици, инженер-физици и инженери, научните институти, ядрените електроцентрали, държавни и частни предприятия, свързани с ядрената енергетика и ядрените технологии. Ядрените реактори имат пряко отношение към националните приоритети за безопасна и икономична експлоатация на ядрените електроцентрали и опазването на околната среда от радиационни замърсявания. В международен план това са приоритети на Европейската комисия, Международната агенция за атомна енергия, НАТО и др. Методите, моделите и тяхното използване за описание на физичните процеси в реакторните системи, се намират в основата на цялата съвременна ядрена физика и приложна математика и тяхното приложение в практиката. От тази гледна точка докторантурата по тази специалност означава изучаване на съвременни физични и математични методи и приложението им с цел получаване на нови резултати за реакторните технологии.

Дисертационните теми основно за свързани с обекти, системи и съоръжения в областта на ЯЕЦ и в повечето случаи са продиктувани от нуждите на практиката. От значителна важност са темите, свързани с ядрената и радиационна безопасност, термохидравличните анализи, изследванията на ядрените горива и съвременните проекти за ядрени енергийни и неенергийни съоръжения. Отзиви за научния и практическия принос на дисертационните трудове са получавани не само от наши институти и промишлени предприятия, но и от водещи научни организации и фирми в чужбина.

Разработените дисертационни теми са от различни области на ядрените системи и съоръжения като например:

”Изследване на тежки аварии в ЯЕЦ с реактори тип ВВЕР”
”Анализ на проектни и надпроектни аварии в ЯЕЦ с реактори ВВЕР”
”Тримерно симулационно моделиране на поведението на ЯЕЦ с реактори тип ВВЕР при аварийни режими”
”Анализ и управление на тежки аварии в блокове с реактори ВВЕР1000/В320”
”Анализи на неопределеност на резултатите от термохидравлични пресмятания на аварийни режими за реактори ВВЕР-1000”
 “Моделиране и анализ на вътрешно наводнение в ЯЕЦ с реактор тип ВВЕР”
”Модели и алгоритми за регулиране на мощността на реактори ВВЕР (PWR)”
”Моделиране и анализ на термохидравлични и аварийни процеси в активната зона на реактори с вода под налягане”

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.4. Енергетика


Обучението се провежда на: Български; Английски;

Технически сътрудник:

Катедра Топлоенергетика и ядрена енергетика

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg