faculties_present_img

Специалност "Приложна геометрия и инженерна графика"

Кандидатите трябва да имат магистърска степен в подходящо професионално направление. Очаква се те да имат повишен интерес по отношение на: CAD системи в машиностроенето, методология на конструирането, геометрично моделиране и документиране на технически системи, интегриране и управление на компютърния модел на продукта.

Обучението се провежда в следните области:

  • геометрично моделиране на технически системи;
  • CAD системи в машиностроенето;
  • размерен анализ и оразмеряване;
  • управление на електронни технически документи.

Темите, които се разработват, са свързани с решаване на специфични практически проблеми или имат теоретична насоченост като развитие или разработване на нови подходи или инструменти.

Докторантите се обучават по индивидуален план включващ изучаване на допълнителни дисциплини, съобразени с тематиката на изследването.

Катедрата има дългогодишни традиции  в посочените области и разполага с лаборатории с подходящо оборудване и софтуер.

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Основи и технически средства за конструиране

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg