faculties_present_img
 • Факултети ТУ - София
  • faa_13.png Факултет Автоматика

   Факултет Автоматика (ФА) е създаден с Разпореждане №159 от 07.08.1974 на МС и е един от големите факултети в ТУ-София. Характерно за Факултет Автоматика е, че преподаваните учебни дисциплини са с фундаментален и надотраслов характер. Това осигурява на завършилите специалисти възможности за реализация във всички сфери на индустрията и икономиката. Структурата на ФА включва ...

   Още...
  • Fakultet_1_14.jpg Електротехнически Факултет

   Електротехническият факултет подготвя висококвалифицирани специалисти за нуждите на електротехническата промишленост, електроенергетиката, електроснабдяването и електрообзавеждането на промишлеността, бита и транспорта, осветителни уредби и източници на светлина и други области на приложението на електричеството. Факултетът предлага 3 бакалавърски, 4 магистърски програми редовно обучение и...

   Още...
  • power_16.jpg Енергомашиностроителен Факултет

   По време на петдесетгодишната му история факултетът е спечелил репутацията на един от най-големите и най-престижните факултети в системата на Технически университет – София. В наши дни ЕМФ е лидер при обучението на висококвалифицирани инженери в областта на топлотехниката, топлоенергетиката и ядрената енергетика, енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия, хидравликата и пн...

   Още...
  • MTF_19.jpg Машинно-технологичен Факултет

   МТФ подготвя специалисти в областта на машиностроенето и технологиите със самочувствието на родоначалник на техническото образование в България. От първата учебна 1945/1946 година до сега са подготвени хиляди инженерни кадри, намерили ...

   Още...
  • 464328_3484044455270_2038893055_o_24.jpg Машиностроителен факултет

   Машиностроителният факултет е един от основните продължители на Машинния факултет създаден през 1945 г. към Държавната политехника. Под наименованието машиностроителен факултет, факултета съществува от 1951 г., когато в Държавната политехника се обособяват седем факултета, единият от които е Машиностроителен. През 1953 г. Държавната политехника се разделя на четири самостоятелни висши учебни завед...

   Още...
  • images_25.jpg Факултет Електронна техника и технологии

   Факултетът по “Електронна техника и технологии” (ФЕТТ) е създаден през 1987 година от факултет “Радиоелектроника”. Мисията на ФЕТТ е да подготвя високо квалифицирани инженери по електроника и автомобилна електроника, конкурентноспособни на пазара на труда, за нуждите на икономиката и обществото, които да посрещат предизвикателствата на бързо променящите се технологии и с...

   Още...
  • ftk_26.jpg Факултет по телекомуникации

      Факултетът по телекомуникации е водещ факултет в областта на комуникационните технологии в нашата страна. Той предлага съвременно обучение по специалността „Телекомуникации” за получаване на степените „бакалавър” и „магистър” .     В учебния план за бакалавърската степен се осигурява възможност за избираеми дисциплини, които дават ...

   Още...
  • FKSU_27.jpg Факултет Компютърни системи и технологии

   Бързото развитие и усъвършенстване на компютърните технологии, както и големия брой IT фирми, работещи в областта на създаване и приложение на компютърни и информационни технологии, налага необходимост от високо квалифицирани професионалисти, използващи съвременните технологични иновации. Тъй като търсенето на добре подготвени професионалисти в областта на компютърните науки е много голямо във вси...

   Още...
  • FT_28.jpg Факултет по транспорта

   Факултетът по транспорт в Машинно-електротехническия институт – София съществува самостоятелно от 18 юни 1963 г, с катедри „Двигатели с вътрешно горене и автомобили“, “Техническа Механика“, „Подвижен железопътен състав“ и „Електрически транспорт“. Днес във факултета има пет катедри: „Въздушен транспорт“, „Двигатели, автомоб...

   Още...
  • Marketing-Strategy-1024x1024_29.jpg Стопански факултет

   Стопански факултет е един от най-големите и бързо развиващи се факултети на Технически университет – София. Създаден е през 1991 година с цел да отговори на растящия интерес към обучение, съчетаващо икономически и мениджърски дисциплини със засилена подготовка в областта на индустриалните и информационните технологии. Обучението в Стопански факултет се основава на дългогодишните традиции ...

   Още...
  • FPMI_30.jpg Факултет приложна математика и информатика

   ФПМИ е създаден с ПМС 36/24.03.2000 на базата на структурното звено Институт по приложна математика и информатика на ТУ–София. Започнал  началото си от  катедра по Висша математика,  преминал последователно през етапите  на Център по приложна математика (ЦПМ) и Институт по приложна математика и информатика (ИПМИ),  днес  ФПМИ е един от основните факултети на ТУ....

   Още...
  • FaGIOPM_31.jpg Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт

   Факултетът за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) е създаден през 1990 г. в резултат на междуправителствена спогодба на Република България с Федерална Република Германия. Обучението във Факултета се провежда изцяло по германски учебни планове, на немски език от германски и български преподаватели по специалностите: Общо машиностроене - ( на немски език съвместно с Универс...

   Още...
  • FFOE_32.jpg Факултет за френско обучение по електроинженерство

       Обучението във факултета е признато от френската държава, като извършено във френски университет - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033980333&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033980282 – Виж. Таблица 3 от Постановление описващо френските инженерни ВУЗ поместено в Държавен весник на Франция. Фа...

   Още...
  • home6_33.jpg Факултет за английско инженерно обучение

   Факултетът за английско инженерно обучение (ФАИО) е основан през 1992 г. В него се обучават студенти по широкопрофилната специалност "Индустриално инженерство". Обучението се провежда на английски език и се води по учебен план и учебни програми, които в голяма степен покриват съдържанието на специалността и специализациите към нея в Университета Брюнел, Великобритания и Университетския к...

   Още...
 • Факултети ИПФ Сливен
  • IPF-Sliven_34.jpg Инженерно-педагогически факултет - Сливен

   Инженерно-педагогическият факултет (ИПФ) в гр. Сливен е основан през 1986 г. и е изнесено звено на Техническия университет (ТУ) – София. Във факултета се обучават студенти по бакалавърски, магистърски и докторски програми. Завършилите обучението си получават дипломa за висше образование с професионална квалификация „инженер“ или “магистър-инженер”, съответно за образователно-квалификационната степ...

   Още...
 • Факултети в гр. Пловдив
  • Plovdiv_35.jpg Факултет по електроника и автоматика

   Факултетът по “Електроника и Автоматика” (ФЕА) е основан през 1986 г. През изминалите години, в резултат на активността и усилията на преподавателите, служителите, студентите и със съдействието на пловдивската индустрия, във факултета се създаде съвременна материална база, израснаха и се развиха високо квалифицирани преподаватели. Тези условия са добра предпоставка за факултета да о...

   Още...
  • Plovdiv2_37.jpg Факултет по машиностроене и уредостроене

   Факултетът по машиностроене и уредостроене (ФМУ) е основан през 1986 година. За този период се утвърждава като един от водещите машинни факултети в Република България, със съвременна материална база и високо - квалифицирани преподаватели. Благодарение на това, обучението се доближава до изискванията на страните от Европейската общност. Получената добра научна и езикова подготовка позволява н...

   Още...