Иновации и конкурентоспособност

  „ПраймЕкс“ ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16RFOP002-1.005-0230 „Подкрепа за провеждане на индустриални научни изследвания за разработване на прототип на продуктова иновация в "ПраймЕкс" ООД” по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.0...

Още...
Проект: - Подкрепа за провеждане на индустриални научни изследвания за разработване на прототип на продуктова иновация в "ПраймЕкс" ООД
Номер на проекта: BG16RFOP002-1.005-0230
Продължителност: 30.05.2018- 30.05.2020
Финансирано от: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“
Координатор на проекта: „ПраймЕкс“ ООД
Координатор на проекта за ТУ - София: доц. д-р инж. Росен Милетиев
Проектът включва дейности и разходи за разработване, проектиране, създаване на прототип и изпитване на „Двузонална Термопомпата Вода-Вода / Въздух-Вода с Топлинно Възвръщане“ за производство на студена вода за охладителни инсталации, топла вода за отоплителни инсталации и гореща вода за битови нужди и технологични процеси. Насочен е към индустриално научно изследване, което ще постигне...

Още...