faculties_present_img

Факултет Автоматика

faa_.png

Факултет Автоматика (ФА) е създаден с Разпореждане №159 от 07.08.1974 на МС и е един от големите факултети в ТУ-София. Характерно за Факултет Автоматика е, че преподаваните учебни дисциплини са с фундаментален и надотраслов характер. Това осигурява на завършилите специалисти възможности за реализация във всички сфери на индустрията и икономиката. Структурата на ФА включва катедрите: „Автоматизация на елект­роpзад­вижвани­ята“; „Автоматизация на непре­късна­тите jesus про­изводства“; „Електроизмервателна техника“; „Сис­теми и управление“; „Теоретична електротехника“. Пре­подавате­лите на ФА обучават на българ­ски, английски, немски и френски език студенти в 12 от общо 16 ос­нов­ни факултета на ТУ-София по 180 учебни дисциплини в 56 учебни и научно­изс­ледователски ла­боратории. 

Факултет Автоматика се гордее със своите възпитаници, с които поддържа непрекъсната обратна връзка. Нашите възпитаници помагат за усъвършенстването на обучението на бъдещите инженери и развитието на лабораторната база. Съвместно с преподавателския състав удовлетворяват потребностите на индустрията за научни, технологични решения в областта на автоматизацията и информационните технологии.

В рамките на форума „Дни на науката на ТУ-София“ Созопол от 2012 г. ФА ежегодно организира и провежда международна научна конференция АВТОМАТИКА. Научните публикации на участниците във всяка конференцията, след рецензиране от програмния комитет и редактиране, се отпечатват като статии в сборника научни трудове „Годишник на ТУ-София“ (ISSN 1311-0829).

 

 

 

 

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 2 Етаж: 3 Кабинет: 2350 

Студентска канцелария:

маг. инж. Соня Асенова
Email: fa-umo@tu-sofia.bg
Кабинет: 2325
Тел.:02 965-2612

маг. Камелия Манова
Email: fa-umo@tu-sofia.bg
Кабинет: 2325

Деканска канцелария:

маг. инж. Мая Стойчева
Email: maiast@tu-sofia.bg
Кабинет: 2350
Тел.:02 965-2406

Уеб страница:

http://fa.tu-sofia.bg/