faculties_present_img

Кариера и развитие на учените в ТУ-София

Във връзка с необходимостта от изпълнение на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България и приемане Европейската харта за изследователи (Хартата) и Кодекса за поведение при подбор на изследователи (Кодекса) на Европейската комисия 2005/251/ЕС, Технически университет – София подписа декларация, че се присъединява към тези принципи и ще предприеме необходимите мерки за синхронизиране и привеждане на вътрешноорганизационните нормативни документи, процедури и практики в съответствие с изискванията на Хартата и Кодекса. В тази връзка в рамките на следващите четири години ще бъде извършен Анализ за съответствие и разработен План за действие.
Процедурата по спазване принципите на Хартата и Кодекса е непрекъснат процес. Европейската комисия удостоверява правилното протичане на този процес чрез връчване на отличие за спазване принципите на Стратегията за човешки ресурси за изследователи (Human Resource Strategy for Researchers HRS4R), наречен HR Excellence in Research Award.
 
Европейската харта за изследователи е група от принципи и изисквания, които определят ролите, отговорностите и назначенията на учените, както и тези на работодателите им и финансиращите ги организации. Целта на този документ е да осигури връзката между учените и работодателите им или финансиращите ги институции за успешно извършване на дейности по създаване, трансфер, разпределяне и разпространяване на знания и технологично развитие, както и на развитието на кариерата на учените.
Хартата касае всички учени в Европейския съюз на всички етапи от тяхната кариера и покрива всички области на изследвания в частния и държавния сектор, независимо от природата на назначението или наемането, легалния статус на работодателя им или вида на организацията или учреждението, в което се извършва работата. В Хартата и Кодекса са отчетени множеството роли на учените, които са назначени не само за изследвания и/или за извършване на развойни дейности, но също са включени в наблюдение, наставляване , управление или административни задачи.
По-подробно с принципите на Хартата и Кодекса може да се запознаете тук.