faculties_present_img

Развитие на човешките ресурси

Проект: BG051PO001-3.1.07-0022

Име на проекта: „Създаване и актуализиране на учебни програми за обучение на студенти в областта на управление на ресурси в предприятията”

Начало на проекта: 26-04-2013
Срок за изпълнение: 20 месеца (months)
Целта на проекта е предоставяне на обучение в областта на управление на ресурси в предприятията чрез изграждане на тясна партньорска връзка между Технически университет – София и представители на бизнеса. Основните задачи са насочени към изграждане на контактна мрежа между ТУ-София и бизнес-средите, анализ на съвременните потребности на образованието и пазара на труда за управление на ресурс...

Още...
Проект: BG051 PO001-4.3.04-0044

Име на проекта: "Формални и неформални електронни форми за дистанционно обучение по "Компютърни науки"

„Формални и неформални електронни форми за дистанционно обучение по „Компютърни науки” има за цел да подпомогне инженерната специалност „Компютърни науки“ с различни електронни форми на обучение, които да допринесат за по-качествено и гъвкаво обучение през целия живот на човек. Бенефициент на проекта е Факултета по компютърни системи и управление (ФКСУ) на ТУ-София с ...

Още...
Проект: BG 051PO001-3.1.07-0018

Име на проекта: "Сътрудничество с индустрията за подобряване обучението в Технически университет – София по измервателна техника и управление

Основна цел на проекта е да стимулира сътрудничеството между ТУ – София и индустрията за подобряване на обучението на студентите по измервателна техника и управление на качеството в съответствие с изискванията на пазара на труда.   Проекта се реализира от екипи на ТУ-София и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).   Очаквани резултати Проучване за ...

Още...
Проект: BG051PO001-4.3.04-0040

Име на проекта: "Развитие на дистанционен център за електронно обучение на инжeнерно педагогически кадри"

Няма информация...

Още...