faculties_present_img

Факултет Електронна техника и технологии

images_.jpg

Факултетът по “Електронна техника и технологии” (ФЕТТ) е създаден през 1987 година от факултет “Радиоелектроника”.

Мисията на ФЕТТ е да подготвя високо квалифицирани инженери по електроника, конкурентноспособни на пазара на труда, за нуждите на икономиката и обществото, които да посрещат предизвикателствата на бързо променящите се технологии и сами да генерират иновации. Факултетът е в тясно партньорство с бизнеса и държавните институции, чрез развитието на научно-приложните изследвания, както и  чрез създаване на условия за съвременно обучение на инженери по класическите и модерни направления на електрониката.

Стратегическа цел е утвърждаването на ФЕТТ като водещ в страната център за обучение по електроника, чрез повишаване на качеството на учебния процес, разширяване на обхвата на предлаганите образователни услуги, подобряване възможностите за самостоятелна изследователска работа на студентите, както и разширяване на контактите с чуждестранни университети за предлагане на съвместни курсове и издаване на съвместни дипломи със страните от ЕС и Балканския регион.

Учебният процес във Факултета по  “Електронна техника и технологии” се провежда в четири катедри:

  • “Електронна техника и технологии” (създадена през 1962 г.)
  • “Силова електроника “ (създадена през 1972 г.)
  • “Микроелектроника “ (създадена през 1982 г.)
  • “Химия” (създадена през 1976 г.) – ангажирана с общообразователната подготовка на всички студенти от I –ви курс на ТУ – София.

В катедрите във Факултета се осъществява учебната, научно – изследователска и административна дейност по една дисциплина или група сродни дисциплини.

Всяка катедра има избран Ръководител, който заедно с катедрения съвет ръководи дейността на катедрата, отговаря за ефективното ползване на материално-техническата база,  осигурява и контролира провеждането на учебния процес, следи и подпомага професионалното развитие на научно-преподавателския състав, студентите  и персонала.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 1 Етаж: 3 Кабинет: 1332А 

Студентска канцелария:

маг. инж. Красимира Герасимова
Email: fett-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 1331
Тел.:3063

маг. Анелия Христова
Email: f-hristova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1331
Тел.:02 965-3063

Деканска канцелария:

маг. ик. Адриана Николова
Email: Adriana.Nikolova@ecad.tu-sofia.bg
Кабинет: 1332-А
Тел.:02 965-2220

Уеб страница:

http://fett.tu-sofia.bg