faculties_present_img

Факултет Компютърни системи и технологии

FKSU_.jpg

Бързото развитие и усъвършенстване на компютърните технологии, както и големия брой IT фирми, работещи в областта на създаване и приложение на компютърни и информационни технологии, налага необходимост от високо квалифицирани професионалисти, използващи съвременните технологични иновации. Тъй като търсенето на добре подготвени професионалисти в областта на компютърните науки е много голямо във всички области на техниката, науката, икономиката, образованието, медицината, транспорта и др. интересът към обучение във ФКСТ е много голям.

Факултет „Компютърни системи и технологии” (ФКСТ) е основан през 1987 г. и е един от най-големите факултети в Технически университет – София. В структурата му има 3 катедри: катедра Kомпютърни системи”, катедра „Програмиране и компютърни технологии” и катедра „Информационни технологии в индустрията".

Над 1600 студенти се обучават във ФКСТ, от които около 1300 са бакалаври и над 300 магистри. Всяка година във ФКСТ се дипломират около 200 инженери – бакалаври и около 70 инженери – магистри. Докторантите, обучавани във ФКСТ са около 40. Бакалавърските и магистърските дипломи са световно признати и са в пълно съответствие със законите и изискванията на Европейския съюз.

Преподавателите от ФКСТ обучават студенти от останалите базови факултети в Технически университет – София (ФТК, ФЕТТ, ЕФ, ТФ, СФ), както и от трите факултета за чуждоезиково обучение (ФАИО, ФаГИОПМ, ФФОЕ) като отговарят и провеждат обучението по специални дисциплини, съответстващи на научното им направление. Те активно участват в обучението към сектор ССДО/ЦНО при ТУ-София, а също и в обучението в Професионалната гимназия по Компютърни технологии и системи – гр. Правец.

Факултетът разполага с около 20 изследователски и учебни лаборатории. Те са оборудвани с най-съвременни компютри, специализиран високо-технологичен хардуер, различни периферни устройства и лабораторни комплекти.

ФКСТ има ползотворно сътрудничество с много университети и институти в Европа, и има успешен опит с програма "Еразъм+" за обмен на студенти и служители. Актуализираните "Еразъм+" договори за 2014 - 2015 г. могат да се видят тук. Членовете на факултета и студентите участват в много международни и национални изследователски проекти. ФКСТ е организатор и на международна научна конференция "Компютърни науки".

ФКСТ е в тясно сътрудничество с много ИТ компании в България, насочено към осигуряване на високо качество на образование и квалификация и гарантира успешна професионална заетост на завършилите компютърни инженери.

ФКСТ издава и периодично научно-техническото списание "COMPUTER & COMMUNICATIONS ENGINEERING", където се публикуват научни статии в областта на компютърните системи и информационни технологии.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 1 Етаж: 4 Кабинет: 1443-А 

Студентска канцелария:

маг. фил. Антоанета Ал-Хусари
Email: al-husari@tu-sofia.bg
Кабинет: 1322-A
Тел.:02 965-2054

маг. инж. Даниела Бочева-Янчева
Email: dbocheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 1327
Тел.:02 965-3139

ик. Десислава Спасова
Email: d.spasova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1327
Тел.:02 965-3139

Самира Алиман
Email: samira@tu-sofia.bg
Кабинет: 1322A
Тел.:02 965-2054

маг. ик. Ралица Пейчева
Email: rpeycheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 1441

Деканска канцелария:

маг. инж. Таня Георгиева
Email: fksu-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 1443-А

бак. инж. Елеонора Иванова
Email: el_ivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1441A
Тел.:02 965-2513