faculties_present_img

Общо събрание

Общото събрание (ОС) е висшият колективен орган за управление на Университета. Членове на събранието са всички хабилитирани лица и представители на нехабилитираните преподаватели, на обучаващите се студенти и докторанти и на административния персонал.

Основните му правомощия са да приема и изменя Правилника за устройството и дейността на ТУ, Правилника за устройството и дейността на Контролния съвет, Правилник за условията и реда за заемане на академични длъжности (ПУРЗАД) и Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени (ПУРПНС), както и да обсъжда и приема годишния доклад на ректора за състоянието на Университета и годишния доклад на Контролния съвет. 

 ОС се свиква най-малко веднъж за една учебна по определен ред. Мандатът му е 4-годишен, който определя мандата и на всички останали органи за управление.
 

Председател на ОС

MTF-GTodorov_1823.jpg
Име: Георги Тодоров
 
Научна степен: проф. дн инж.
Телефон: 02 965 25 36
Кабинет: 3232, 3119
E-mail: gdt@tu-sofia.bg
 

Зам.-председател

MTF-GTodorov_1823.jpg
Име: Владимир Пулков
 
Научна степен: проф. д-р инж.
Телефон: 02 965 22-56
Кабинет: 1448
E-mail: vkp@tu-sofia.bgСекретар: Антоанета Попова
Телефон: 02 965-2121
Кабинет: 1236
E-mail: apopova@tu-sofia.bg