faculties_present_img

Отдел “Връзки с обществеността”

Отдел “Връзки с обществеността” реализира цялостната работа по информационното обслужване и организиране на преките контакти на университета с медиите, обществените структури и организации, и представянето на дейността на Техническия университет – София пред широката общественост.

Дейностите, които са съсредоточени в отдела са свързани с подобряване качеството на външната комуникация на университета и осъществяване на атмосфера на сътрудничество и диалог с медиите. Медийното отразяване обхваща всички по-значителни дейности, прояви, събития и кампании на университета. Активността на отдела е насочена както към големите аудитории на националните медии, на частните радио- и телевизионни програми, на вестниците с най-голям тираж, така и към специализираните медии, предимно вестници и списания, които поднасят проблематика, близка до целите и задачите на Техническия университет - София.

Отдел „Връзки с обществеността“ планира, организира, ръководи и контролира информационното обслуж­ва­не в университета, свързано със създаването и поддържането на актуални информационни фондове по направления, изготвяне на информационни справки и материали, анализи и отчети. Отделът координира организацията на фирмени представяния, професионални срещи и специализирани форуми за професионална ориентация, предоставя информация относно образователните програми, стажове, кандидатстване, свободни работни места, текущи конкурси и проекти и др.

Отдел “Връзки с обществеността” участва активно в реализирането на рекламната дейност на университета, като организира изработването на информационни материали за университета на български и чужд език, популяризиращи учебната и научната работа на университета; участва активно във всички дейности, свързани с кандидатстудентските кампании на университета за набиране на български и чуждестранни студенти; организира пресконференции, брифинги и дискусии; координира и изготвя презентации за университета и аудио-визуални материали за изграждане на позитивен имидж на ТУ – София и популяризиране на неговата политика. 

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 1 Етаж: 2 Кабинет: 1255 

Лице за контакти:

д-р Владислав Прелезов
Email: pressoffice@tu-sofia.bg
Кабинет: 1238-A
Тел.:02 965-2595

маг. инж. Камелия Стоянова
Email: k_stoyanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2125
Тел.:02 965-2843

маг. инж. Румяна Йорданова
Email: andru@tu-sofia.bg
Кабинет: 2125
Тел.:02 965-2844

маг. ик. Евгений Петров
Email: epetrov@tu-sofia.bg
Кабинет: 2125
Тел.:02 965-2844

Уеб страница:

http://pressoffice.tu-sofia.bg