faculties_present_img

Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В Технически университет - София,  правото поверителност на личните данни е наш основен приоритет. Поемаме пълна отговорност като планираме всички наши продукти и услуги, съобразявайки се с правото на неприкосновеност и поверителност на личните данни. Спазваме принципът на прозрачност при обработването на личните данни, като използваме достъпен език, без твърде усложнени и съдържащи достатъчно информация изрази. Грижим се за сигурното съхранение на личните данни. Постоянно актуализираме нашите практики за сигурност и инвестираме в старанието да обезпечаваме и подобряваме безопасността на личната информация.

1. Кои сме ние
Името на администратора e Технически университет – София, държавно Висше учебно заведение, извършващо обучение и НИРД, с адрес София 1000, бул."Кл. Охридски" 8.

2. Информация, която събираме:
е предоставената от вас лично или получената от трети страни информация. Обемът на събираната информацията може да включва: три имена, ЕГН, адрес, Е-mail, телефонен номер, дата и място на раждане, данни за личен документ, документи за придобито образование и квалификация, карти за предварителен медицински преглед, решения на ТЕЛК и НЕЛК, болнични листове документи за гражданско състояние, документи, удостоверяващи трудов стаж, професионални биографии, свидетелства за съдимост, данни за банкова сметка, информация за плащания, IP адреси, MAC адреси и име на устройството, история на посещаваните сайтове, категоризиране на трафика, „бисквитки“.
Информация, която ни предоставяте лично:
е свързана единствено със сключване или изпълнение на договор или с цел да изпълним законовото си задължение;
ще използваме само за целите, за които сме я събрали, освен ако не направим разумна преценка, че трябва да я използваме и по друга причина, и тази причина е съвместима с първоначалната цел. Ако трябва да използваме Вашите лични данни за друга цел, ще Ви уведомим за това и ще Ви обясним какво е правното основание за тази употреба.
Информация, която получаваме от трети страни
В допълнение към информацията, която ни предоставяте директно, ние можем да получаваме информация за Вас от трети страни, включително: други партньори, събиране на информация при използване на нашите услуги.

3. „Бисквитки“ и други подобни технологии за събиране на данни
Можем да използваме „бисквитки“ и подобни технологии (напр. уеб маяци, пиксели), като използването на бисквитки (cookies) е с цел подобряването на Вашето сърфиране.

4. Как използваме информацията
Вашата информация може да бъде използвана и във връзка с осигуряване на спазването на законови изисквания, подпомагане на правоприлагането и прилагане или упражняване на нашите права.

5. Как споделяме информация
В някой случаи можем да споделим личната информация с нашите доставчици на услуги и корпоративни партньори.
Споделяме Вашите лични данни с трети лица, когато това се изисква по закон, когато е необходимо за администрирането на трудовото взаимоотношение или когато имаме друг легитимен интерес за това.
Можем да споделяме Ваши лични данни с обработващ лични данни, с който имаме сключен договор, доставчици на хостинг услуги, фирми, предоставящи юридически услуги и други, като изискваме от всички трети лица да уважават сигурността на данните и да спазват законодателството по защита на данните.
Може да прехвърлим Вашата информация, ако сме част от преструктуриране, реорганизация, разпускане или друга промяна на собствеността или контрола.

 • Когато се изисква от закона
Ние можем да разкрием Вашата информация, ако е основателно необходимо:
 • да се спази правен процес, като напр. съдебно разпореждане, призовка или заповед за обиск, разследване на правителството / правоприлагането или други законови изисквания;
 • да се съдейства за предотвратяването или разкриването на престъпления (във всеки един случай се прилага приложимото право);
 • да се защити безопасността на всяко лице.
 • Да се наложат законни права
Ние също можем да споделим информация:
 • ако оповестяването би намалило нашата отговорност в реален или застрашен процес;
 • когато е необходимо, за да защитим нашите законни права и законните права на нашите потребители, бизнес партньори или други заинтересовани страни;
 • за да приложим нашите споразумения с теб;
 • за да разследваме, предотвратяваме или предприемаме други действия по отношение на незаконна дейност, съмнение за измама или друго неправомерно извършено деяние.
 • Съгласие
Може да поискаме съгласие за използване на Вашите лични данни за друга цел, различна от първоначалната, като във всеки отделен случай ще Ви уведомим за това, изяснявайки целите и правата ви при употребата на Вашите лични данни.

6. Трансфер
Можем да изпращаме лични данни до страни извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП), след като се уверим, че същите имат адекватно ниво на защита на Вашите лични данни и ще Ви уведомим за всеки трансфер на личните Ви данни.
 
7. Права на субекта на данни
С цел контрол над своята информация, предоставяме следните инструменти за достъп / актуализация:
 • Право на информация;
 • Право на достъп до информация;
 • Право за коригиране и изтриване;
 • Право на ограничаване на обработката;
 • Правото да бъдете уведомени за обработката на личните ти данни;
 • Право на преносимост на данните;
 • Право на възражение върху процеса на обработка;
 • Право на жалба до надзорния орган.

8. Как защитаваме личните данни
Работим усилено, за да защитим личните Ви данни от неоторизиран достъп или промяна, разкриване или унищожаване на лична информация. Редовно наблюдаваме нашите системи за възможни уязвимости и атаки и редовно преразглеждаме нашите практики за събиране, съхранение и обработка на информация, за да актуализираме нашите физически, технически и организационни мерки за сигурност.
 
9. Срок на съхранение на личните данни
Съхраняваме лична Ви информация само докато имаме нужда от нея и както е позволено от действащото законодателство.
 
10. Как да се свържете с нас
Данни за контакт с Технически университет – София:
Местоположение:
Държава: България
Адрес: София 1000, бул."Кл. Охридски" 8
Телефон: 02 965-24 50; 02 862 30 73
Ел. поща: rector@tu-sofia.bg
Интернет страница: www.tu-sofia.bg
 
Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните:
С нашето Длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете директно тук:
Ел. поща: dpo@tu-sofia.bg
Тел: 0882142537

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 3 Етаж: 4 Кабинет: 3409 

Лице за контакти:

Длъжностно лице по защита на данните
доц. д-р инж. Антон Михайлов
Email: dpo@tu-sofia.bg
Кабинет: 3409
Тел.:02 965-2712