faculties_present_img

Финансова информация


 Одитен докад на Сметната палата  за 2018 г. на ТУ - София
 

Оборотна ведомост, баланс и касов отчет за 2018 г. 

Одитен докад и становище на Сметната палата (СП) за 2017г. на ТУ - София

Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета на ТУ-София за 2017г.

 Отчети за касовото изпълнение на бюджета на ТУ-София за 2017г.

Баланс и оборотна ведомост за 2017г. 

Одитен докад и становище на Сметната палата (СП) за 2016г. на ТУ - София

Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета на ТУ-София за 2016г.

Банкови наличности за 2016г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета  за 2016г. на ТУ - София

Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства към 31.12.2016г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета  за периода 01.01.2016г. - 31.12.2016г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС- КСФ за периода 01.01.2016г. - 31.12.2016г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДЕС за периода 01.01.2016г. - 31.12.2016г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС - ДМП  за периода 01.01.2016г. - 31.12.2016г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства  за периода 01.01.2016г. - 31.12.2016г.

Оборотна ведомост за 2016г. 

Обяснителна записка към баланса за 2016г.

Заповед за такси правоучастие за извършен превод в лева и валута

 Правилник за съставянето, приемането и изпълнението на бюджета на ТУ-София

Стратегия за управление на риска и регистър за управление на риска

Правила за синхронизация на отчетността по изпълнението и приключването на обществени поръчки в рамките на приетите вътрешни правила на ТУ-София за възлагане на обществени поръчки

Одитно становище  на Сметна палата (СП) за 2015 г. на ТУ-София

Баланс на ТУ-София към периода 31.12.2015 г.
 

Отчет за приходите и разходите на ТУ-София към 31.12.2015г.

Касов отчет за изпълнение на бюджета  за 2015г.

Одитно становище  на Сметна палата (СП) за 2014 г. на ТУ-София

Баланс на ТУ-София към периода 31.12.2014 г.

Касов отчет за изпълнение на бюджета  за 2014 г.

Одитно становище и Одитен доклад на Сметна палата (СП) за 2013 г. на ТУ-София

Баланс на ТУ-София към 31.12.2013 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2013 г.

Бюджет 2013 г. на ТУ - София съгласно Приложение №1 към чл.1 ал.1 от ПМС № 1 от 9 януари 2013г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2012 г.

Баланс на ТУ-София към 31.12.2012 г.

Одитен доклад за съответствие при фин. у-ие на ТУ-София от 01.01.12 до 31.12.12

Одитно становище и Одитен доклад на Сметна палата (СП) за 2012 г. на ТУ-София

Касов отчет за изпълнение на бюджета и баланса за 2011 г.

Одитен доклад и одитно становище на Сметна палата (СП) за заверка на Годишен финансов отчет (ГФО) за 2011 г.

Възражение от ТУ-София по одитния доклад и одитното становище на СП за заверка на ГФО за 2011 г.

План-график за отстраняване на констатациите в одитния доклад за ГФО за 2011г.