Колежи

 • TUpic_.gif Колеж по енергетика и електроника

  Колежът е основан с ПМС № 16 от 27.01.1997 г. – чл. 1, Приложение 1, т.12 като Обединен технически колеж в структурата на Техническия университет - София.     Със заповед № 1075 от 01.04.2008 г. на Ректора на ТУ-София, в изпълнение на решения на Академичния съвет (протоколи № 9/2007 г. и № 3/2008 г.) е преименуван на Колеж по енергетика и електроника.  &n...

  Още...
 • kolej-Sliven_.jpg Колеж - Сливен

  Колежът в гр. Сливен е правоприемник на създадения през 1960 г. Институт за учители по практика. С Постановление на МС 16 от 27.01.1997 г. Полувисшият институт за учители по практика е преобразуван в Колеж и влиза в структурата на Технически университет - София като отделно звено. В Колеж - Сливен се извършва обучение по следните специалности: "Ремонт и експлоатация на автотранспортна т...

  Още...
 • Kaz_01_.jpg Технически колеж - Казанлък

  Колежът е основан с ПМС № 187 от 31.08.2017 г. (ДВ.бр. 72/2017) за обучение на студенти по специалност "Технология на машиностроенето", от професионално направление "Машинно инженерство". Завършилите успешно тригодишния курс на обучение продобиват висше образование с образователно - квалификацоинна степен "Професионален бакалавър". Страница на колежа...

  Още...