faculties_present_img

Акредитация

Наличието на официално признание, акредитация от специализиран държавен орган е необходимо условие за легитимността на всяко висше училище в страната. То гарантира наблюдение и контрол на качеството на учебната научноизследователската и художественотворческа дейност, участието на академичния състав и на обучаваните в тази дейност, поддръжката, управлението и развитието на материалната база и др. през целия акредитационен период. Ето защо за нас е много важно да постигаме все по-добри резултати в своята работа.

Нашият университет е един от първите, който преминава през пилотна акредитация, още по времето на първа фаза на проекта „Предварително проучване за акредитиране на висшите училища в България” (ноември 1996 – май 1997).

 

Първата редовна институционална акредитация , с оценка "много добра" , е получена на 18.02.1999 г.
за срок от пет години. Следва институционална акредитация от 22.12.2005 г. за срок от шест години, с оценка "много добра". 
Институционалната акредитация за периода 14.06.2012 – 26.07.2018 г. е с оценка 9.50 и е най-високата оценка, получавана до този момент от висше училище в България.

Настоящата институционална акредитация от 26.07.2018 г., за срок от 6 години, е с оценка 9.56.

Тя е интегрална оценка за дейността на ТУ-София в обучението на студенти в ОНС „професионален бакалавър“, ОНС „бакалавър“ и ОНС „магис­тър“ по еди­надесет професионални направления, оценени в тяхната програмна акредитация както следва. Може да прочете,тук.

В стандартизираната класация „Комплексна оценка“ на рейтинговата система на висшите училища в България за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. Техни­чески Университет-София е на първо място в професионалните направле­ния 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5;5.13

Програмната акредитация на повече от 120 докторски програми, водени в ТУ-София за обучение в ОНС „доктор“, е с оценки както следва. Може да прочете, тук

Като член на Европейската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството във висшето образование (от 2008 г.), издадените от НАОА акредитации се признават за валидни в целия Европейски съюз.