faculties_present_img

Акредитация

Наличието на официално признание, акредитация от специализиран държавен орган е необходимо условие за легитимността на всяко висше училище в страната. То гарантира наблюдение и контрол на качеството на учебната научноизследователската и художественотворческа дейност, участието на академичния състав и на обучаваните в тази дейност, поддръжката, управлението и развитието на материалната база и др. през целия акредитационен период. Ето защо за нас е много важно да постигаме все по-добри резултати в своята работа.

Нашият университет е един от първите, който преминава през пилотна акредитация, още по времето на първа фаза на проекта „Предварително проучване за акредитиране на висшите училища в България” (ноември 1996 – май 1997).

 

Първата редовна институционална акредитация е получена на 18.02.1999 г.
за срок от пет години. Следва институционална акредитация от 22.12.2005 г. за срок от шест години, с оценка "много добра".

Настоящата институционална акредитация от 14.06.2012 г., за срок от 6 години, е с оценка 9.50. Това е най-високата получавана досега оценка от висше училище в България.

 

Като член на Европейската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството във висшето образование (от 2008 г.), издадените от НАОА акредитации се признават за валидни в целия Европейски съюз.