faculties_present_img

Академичен съвет

Академичният съвет е колективен орган за управление на ТУ. Избира се с 4 годишен мандат и включва в състава си (от 30 до 50 души) определен брой хабилитирани препо­даватели и научни работници, асистенти, студенти, док­торанти и служители.

Основната му задача е да формира насоките на учебната, научната и кадровата политика и развитието на материалната база в университета. Той има следните основни правомощия:

  • Избира и освобождава по предложение на ректора негови зам.-ректори.
  • Определя специалностите, формите и степените, по които се провежда обучение.
  • Утвърждава учебни планове и квалификационни харак­теристики.
  • Утвърждава нормативи за учебна натовареност на преподавателския състав.
  • Взема решения за структурни промени до ниво факул­тет.
  • Взема решения за обновяване на конкурси за асистен­ти, доценти и професори.
  • Приема вътрешни правила, правилници и други норма­тивни документи.