faculties_present_img

Контролен съвет

Контролният съвет е орган за вътрешен контрол върху дейността на Университета, който легитимира академичната му автономия. В своята дейност се ръководи от принципите на законност, откритост, обективност и безпристрастност. КС проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на Университета, изготвя становище по проекти на бюджета и участва  в проверките за умишлени нарушения на законоустановените правила за провеждане на изпити и издаване на документи с невярно съдържание.

Когато, при упражняване на своите правомощия, Контролният съвет установи, че са налице достатъчно факти и обстоятелства за нарушения на законодателството или на вътрешните нормативни актове на ТУ той информира Ректора, Академичния съвет и Общото събрание за предприемане на съответни действия.

Всички материали до Контролния съвет се подават писмено, чрез Деловодството, адресирани и до Ректора. Анонимни сигнали не се разглеждат.

 

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 1 Етаж: 2 Кабинет: 1236 

Лице за контакти:

доц. д-р инж. Лидия Гълъбова
Email: lgalabova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1236
Тел.:02 965-2121

Антоанета Попова
Email: apopova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1236
Тел.:02 965-2121

Уеб страница:

http://ks.tu-sofia.bg/