Катедрени лаборатории

 • ecad_19.jpg НПЛ “Автоматизирано проектиране в електрониката и микроелектрониката” (ECAD)

  ЕСАD лабораторията е основана през 1994 година с финансовата подкрепа на Европейската общност по проект TEMPUS SJEP 3038. В рамките на проекта INCO Copernicus 960170 тя се утвърди като център за обучение и информация. В своята дейност ECAD лабораторията интегрира опита и знанията на преподаватели, докторанти и студенти от Техническия Университет – София, както и на водещи научни работници и спец...

  Още...
 • SE1_41.png LabView академия

  Лабораторията е научно-изследователска с катедрен статут към катедра Силова електроника и ръководител доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов. В НИЛ “LabView академия” се осъществява допълнително обучение на студенти от Факултета по електронна техника и технологии и други Факултети от ТУ-София за работа със специализирания софтуер “LabView”. Освен дейностите по осъществяване на обучение на студент...

  Още...
 • lab1262_1_85.jpg НИЛ "Електронни системи за визуална информация"

  Членовете на лабораторията работят активно в следните области на научноизследователски интерес: цифрова обработка на едномерни и многомерни сигнали, обработка на изображения и звук, компресия на изображения и звук, анализ и разпознаване на изображения, мултимедийни системи, мултимодални биометрични системи, аудио и видео системи с приложение в роботиката. ...

  Още...
 • nopic_110.jpg НИЛ "Електрофизични технологии за термична обработка на металите - ЕФТТОМ"

  Научно-изследователската лаборатория “ЕФТТОМ” е създадена през 1973 г. като лаборатория с катедрен статут – тя е поделение към катедра „Материалознание и технология на материалите” към МТФ при Техническия университет в гр. София и се занимава с комплексна учебна и научноизследователска дейност, а именно:          - в НИЛ „ЕФТТОМ” се провеждат упражнения със студенти от МТФ по дисциплините „Термич...

  Още...
 • nopic_111.jpg НПЛ „Полупроводникова схемотехника”

  Научно-производствената лаборатория по Полупроводникова схемотехника към катедра "Електронна техника" на Технически университет има дълъг опит в проектирането и производството на електронни уреди с различно приложение в промишлеността и енергетиката: - системи за следене, визуализация и архивиране на измерените стойности на различни електрически величини - напрежение, ток, честота, мощност, нелин...

  Още...
 • nopic_112.jpg ИЛ „Лаборатория за хидравлични елементи, машини и системи” към катедра ХАД и ХМ – ЕМФ

  Лаборатория за хидравлични елементи, машини и системи – ЛабХЕМС е  създадена през 2003 г. към катедра „Хидроаеродинамика и хидравлични машини”, Енергомашиностроителен факултет. Тя има лабораторна база от еталони и технически средства за измерване, както и внедрена система за управление на качеството, което осигурява дейността на ЛабХЕМС да отговаря на изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025. През 20...

  Още...
 • LAB_VAN_161.jpg НПЛ “Вибрации и акустичен шум”

    Лаборатория по „Вибрации и акустичен шум“ към ТУ-София е наследник на създадената и функционирала повече от 40 години НИЛ „Вибрации и шум в машините“. През годините Лабораторията е осъществявала научна, изследователска дейност и дейности по внедряване на решения в индустрията. Лаборатория по „Вибрации и акустичен шум“ към ТУ-София успешно сътрудничи с фирми и предприятия, като предлага решения ...

  Още...
 • Tenso_Logo_162.png НПЛ „Тензометрия”

  НПЛ “Тензометрия” е научно-производствена лаборатория на катедра „Съпротивление на материалите”. Чрез нея се осъществява научна, изследователска и внедрителска дейност по договори с фирми, както и при работа на колективи от катедрата по научноизследователски проекти, финансирани от университетски или национални конкурси. НПЛ “Тензометрия” подпомага учебния процес, като предоставя материална база...

  Още...
 • Home_2_166.JPG НИЛ "Център за високотехнологични решения в електрониката"

  НИЛ „Център за високотехнологични решения в електрониката (HTSE Center)“ е основан през 2015, като резултат от реално партньорство и интеграция между образователна институция, фирми и научно-изследователски проекти. HTSE Center интегрира три изследователски лаборатории:  „Лаборатория по инфрачервена термография и топлинни симулации“, спонсорирана от Кейт ООД; „Ментор Графикс лаборатория за авто...

  Още...
 • 51UW1849rJL._SL1200__189.jpg НИЛ "Квантова и оптоелектроника"

  Научно-Изследователската  Лаборатория  „Квантова и оптоелектроника - КОЕЛ е звено към Технически Университет-София- НИС и Филиала на Университета в гр. Пловдив - ФЕА, катедра ОЕЛТ. Проблематика на лабораторията: Нови фотонни източници и фотонно управляващи устройства - основно от лазерната техника – специализирани лазери, непредлагани комерсиално за специализирани приложения; нови ефективни решен...

  Още...
 • 51UW1849rJL._SL1200__190.jpg НИЛ "Европейски стандарти, техническо законодателство и оценяване на съответствието"

  Лабораторията е основана през 2007 г. от проф. дтн Б. Сандалски. От 2011 г. лабораторията се ръководи от проф. д-р М. Вичева. Дейността й е пряко свързана с научната специалност „Стандартизация”, както и с магистърската специалност „Техническо законодателство и управление на качеството” към Машиностроителния факултет. Основни направления са: стандартизация; акредитация и сертификация; техническо...

  Още...