Катедрени лаборатории

 • 000010_19.jpg НПЛ “Автоматизирано проектиране в електрониката и микроелектрониката” (ECAD)

  ЕСАD лабораторията е основана през 1994 година с финансовата подкрепа на Европейската общност по проект TEMPUS SJEP 3038. В рамките на проекта INCO Copernicus 960170 тя се утвърди като център за обучение и информация. В своята дейност ECAD лабораторията интегрира опита и знанията на преподаватели, докторанти и студенти от Техническия Университет – София, както и на водещи научни работници и спец...

  Още...
 • labview2_41.png LabView академия

  Лабораторията възниква за да откликне на нуждите на индустрията от приложни изследвания и обучение в областта на автоматизирано събиране и обработка на данни и тестване и верифициране на прототипи и серийни изделия.  В лабораторията “LabView академия” се осъществява допълнително обучение на студенти от Факултета по електронна техника и технологии и други Факултети от ТУ-София за работа със специа...

  Още...
 • lab1262_1_85.jpg НИЛ "Електронни системи за визуална информация"

  Членовете на лабораторията работят активно в следните области на научноизследователски интерес: цифрова обработка на едномерни и многомерни сигнали, обработка на изображения и звук, компресия на изображения и звук, анализ и разпознаване на изображения, мултимедийни системи, мултимодални биометрични системи, аудио и видео системи с приложение в роботиката. ...

  Още...
 • no-image-icon-4_110.png НИЛ "Електрофизични технологии за термична обработка на металите - ЕФТТОМ"

  Научно-изследователската лаборатория “ЕФТТОМ” е създадена през 1973 г. като лаборатория с катедрен статут – тя е поделение към катедра „Материалознание и технология на материалите” към МТФ при Техническия университет в гр. София и се занимава с комплексна учебна и научноизследователска дейност, а именно:          - в НИЛ „ЕФТТОМ” се провеждат упражнения със студенти от МТФ по дисциплините „Термич...

  Още...
 • nopic_111.jpg НПЛ „Полупроводникова схемотехника”

  Научно-производствената лаборатория по Полупроводникова схемотехника към катедра "Електронна техника" на Технически университет има дълъг опит в проектирането и производството на електронни уреди с различно приложение в промишлеността и енергетиката: - системи за следене, визуализация и архивиране на измерените стойности на различни електрически величини - напрежение, ток, честота, мощност, нелин...

  Още...
 • nopic_112.jpg ИЛ „Лаборатория за хидравлични елементи, машини и системи”- ЛабХЕМС

  Лаборатория за хидравлични елементи, машини и системи – ЛабХЕМС е  създадена през 2003 г. към катедра „Хидроаеродинамика и хидравлични машини”, Енергомашиностроителен факултет. Тя има лабораторна база от еталони и технически средства за измерване, както и внедрена система за управление на качеството, което осигурява дейността на ЛабХЕМС да отговаря на изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025. През 20...

  Още...
 • 12510_156.jpg НИЛ "Моделиране с невронни мрежи"

  Лабораторията „Моделиране с невронни мрежи“ провежда учебна и научно-изследователска дейност, като тя разполага със собствена апаратура и специфична елементна база. По-конкретно лабораторията разполага с 10 съвременни компютърни конфигурации свързани в безжична мрежа със сървър, две електроенцефалограски шапки със съответния софтуер за обработка и визуализация на електроенцефалографски сигнали, д...

  Още...
 • LAB_VAN_161.jpg НПЛ “Вибрации и акустичен шум”

    Лаборатория по „Вибрации и акустичен шум“ към ТУ-София е наследник на създадената и функционирала повече от 40 години НИЛ „Вибрации и шум в машините“. През годините Лабораторията е осъществявала научна, изследователска дейност и дейности по внедряване на решения в индустрията. Лаборатория по „Вибрации и акустичен шум“ към ТУ-София успешно сътрудничи с фирми и предприятия, като предлага решения ...

  Още...
 • 2_162.jpg НПЛ „Тензометрия”

  НПЛ “Тензометрия” е научно-производствена лаборатория на катедра „Съпротивление на материалите”. Чрез нея се осъществява научна, изследователска и внедрителска дейност по договори с фирми, както и при работа на колективи от катедрата по научноизследователски проекти, финансирани от университетски или национални конкурси. НПЛ “Тензометрия” подпомага учебния процес, като предоставя материална база...

  Още...
 • Home_2_166.JPG НИЛ "Център за високотехнологични решения в електрониката"

  НИЛ „Център за високотехнологични решения в електрониката (HTSE Center)“ е основан през 2015, като резултат от реално партньорство и интеграция между образователна институция, фирми и научно-изследователски проекти. HTSE Center интегрира три изследователски лаборатории:  „Лаборатория по инфрачервена термография и топлинни симулации“, спонсорирана от Кейт ООД; „Ментор Графикс лаборатория за авто...

  Още...
 • Himiq 1_186.jpg НПЛ "Приложна електрохимия"

  НПЛ „Приложна електрохимия“ е създадена през 1998 г. от  професор дхн Христо Петров. В лабораторията се разработват технологии за нанасяне на функционални метални покрития върху полимерни материали. Създават се пластични екрани за защита от електромагнитни лъчения в радиочестотния диапазон; изследват се химичните и електрохимичните процеси при производството на двустранни и многослойни печатни пл...

  Още...
 • 51UW1849rJL._SL1200__189.jpg НИЛ "Квантова и оптоелектроника"

  Научно-Изследователската  Лаборатория  „Квантова и оптоелектроника - КОЕЛ е звено към Технически Университет-София- НИС и Филиала на Университета в гр. Пловдив - ФЕА, катедра ОЕЛТ. Проблематика на лабораторията: Нови фотонни източници и фотонно управляващи устройства - основно от лазерната техника – специализирани лазери, непредлагани комерсиално за специализирани приложения; нови ефективни решен...

  Още...
 • estz_lab_190.png НИЛ "Европейски стандарти, техническо законодателство и оценяване на съответствието"

  Лабораторията е основана през 2007 г. от проф. дтн Б. Сандалски. От 2011 г. лабораторията се ръководи от проф. д-р М. Вичева. Дейността й е пряко свързана с научната специалност „Стандартизация”, както и с магистърската специалност „Техническо законодателство и управление на качеството” към Машиностроителния факултет. Основни направления са: стандартизация; акредитация и сертификация; техническо...

  Още...
 • no-image-icon_191.png НПЛ "Телеинфраструктура "

  Научно-приложна лаборатория “Телеинфраструктура” е създадена в резултат на успешната работа по проект „eWall”  по 7-ма рамкова програма със срок от 3 г., който обхваща един голям консорциум от  водещи европейски университети и изследоватеслки центрове от Австрия, Дания, , Германия, Гърция, Италия, Холандия и фирми като Hewlett-Packard, Ericson, и др. Проектът е в областта на електронното здравеопа...

  Още...
 • Bioautomation_192.jpg НИЛ "Биоавтоматика, биоинформатика и биоинженерни системи "

  Лаборатория „Биоавтоматика, биоинформатика и биоинженерни системи“ е създадена в научно направление „Електротехника, електроника и автоматика“, като интердисциплинарно свързващо звено с научни направления "Биологически науки", "Биотехнологии", "Хранителни технологии", "Медицина", "Ветеринарна медицина", "Фармация" и др. Основните цели са подготвяне и изпълнение на проекти в областта на биотехноло...

  Още...
 • 16_02_003_5_193.jpg НИЛ "Макетиране и прототипиране в дизайна"

  Лаборатория ИД е научно-приложна лаборатория към катедра “Инженерен дизайн”, чието официално наименование е “Лаборатория за макетиране и прототипиране в дизайна”. Тя съществува от февруари 2017г. с основната цел да създаде най-благоприятни условия за реализиране на научно-изследователски разработки и проекти в широкото поле на промишления дизайн. ...

  Още...
 • 00001_276.jpg НИЛ "Информационна сигурност"

  В научно-изследователската лаборатория „Информационна сигурност“  се извършват фундаментални и приложни изследвания в областта на мрежовата и информационна сигурност; развитие и усъвършенстване на съществуващи или създаване на нови софтуерни пакети за следене на трафика; създаване на модели на потребителско поведение чрез анализ на мрежови трафик за превенция на прониквания; разработване на систем...

  Още...