LabView академия

SE1_.png

Лабораторията е научно-изследователска с катедрен статут към катедра Силова електроника и ръководител доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов.

В НИЛ “LabView академия” се осъществява допълнително обучение на студенти от Факултета по електронна техника и технологии и други Факултети от ТУ-София за работа със специализирания софтуер “LabView”. Освен дейностите по осъществяване на обучение на студенти от ТУ-София, се провежда и научно-изследователска дейност в следните направления:

1. Създаване на виртуални инструменти с различни приложения – за измерване, регулиране, управление и др.

2. Изследване и разработка на електронни системи.

3. Реализация на специализирани електронни устройства – с програмируеми входни и изходни характеристики.

4. Синтезиране и практическо реализиране на специфични алгоритми на управление на преобразувателни устройства.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок:  Етаж:  Кабинет:  

Ръководител:

доц. д-р Николай Хинов
Имейл: hinov@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-2569;2204
Кабинет: 1314,1400-А