faculties_present_img

Годишник

Сборникът научни трудове „Годишник на Технически Университет-София“ съ­пътства развитието на университета от неговото създаване като: Висше Техничес­ко Училище ВТУ (1941-1945); Държавната Политехника ДП (1945-1953); Ма­шинно-Електротехнически Институт МЕИ (1953-1965); Висш Машинно-Елек­тротехнически Институт ВМЕИ (1965-1995); Технически Университет-София ТУ-София (1995-. .). Сборникът научни трудове „Годишник на ТУ-София“ води началото си от 1950 г., когато излиза от печат първият том със статии в областта на математиката и инженерната физика, организиран и издаден от проф. Саздо Ива­нов (ректор на ДП 1951-1953 и ректор на МЕИ 1953-1960).

В спомените на проф. Саздо Иванов  се чете [1]: „. . През времето от 1953 до 1960 г. настъпиха следните по-съществени промени в МЕИ: . . Осигурени бяха необходимите условия не само за провеждане на практическите занятия на съвременно ниво, но и за извършване на научноизследователска работа. Продължи редовно да се отпечатва Годишник на МЕИ, в който се поместваше главно научна продукция. Провеждаха се ежегодно научни сесии, на които се отчиташе научноизследователската дейност . . .“.

С дългогодишната си история и достойни за уважение традиции в резултат на активността на европейс­ки и световно известни учени-преподава­тели от университета, сбор­никът научни трудове „Годишник на ТУ-София“ е представителят на на­учните, научноприлож­ните резултати и пос­тиженията на академичния състав на ТУ-София. Сбор­никът по неоспорим, прес­тижен и авторитетен начин доказва водещата роля Технически Университет-София в областта на висшето образование и уни­верситетската наука в страната. Той осигурява възможността за раз­прост­раняване и об­мен на академич­но знание, допринасящо за повишаване на ефектив­ността на науч­ните изследвания. Етапите в развитието на „Го­дишник на ТУ-София“ са систематизирани как­то следва:

Заглавие

Години на
издаване

Главни редактори

Издателство

ISSN

“Годишник на ВТУЗ”

1950-1953

проф. Саздо ИВАНОВ

ДИ Техника

-

“Годишник на МЕИ”

1953-1965

проф. Саздо ИВАНОВ

ДИ Техника

-

“Годишник на ВМЕИ”
физика

1965-1976

проф. Саздо ИВАНОВ

ДИ Техника

-

“Годишник на ВМЕИ”
техническа физика

1977-1994

проф. Саздо ИВАНОВ

ДИ Техника

-

“Годишник на ВМЕИ”
математика

1974-1990

проф. дмн Евтим БОЖОРОВ

ДИ Техника

-

“Годишник на ВМЕИ”
приложна механика

1966-1976

проф. дтн Алекси ПИСАРЕВ

ДИ Техника

-

“Годишник на ВМЕИ”
техническа механика

1977-1989

проф. дтн Алекси ПИСАРЕВ

ДИ Техника

-

“Известия на ВМЕИ”

1970-1990

издава се по факултети

Издателство на ВМЕИ

ISSN 0374-342X

„Известия на ВМЕИ”

1991-1994

проф. д-р Димитър КУПЕНОВ

Издателство на ТУ-София

ISSN 0374-342X

„Годишник на ТУ-София”

1995-2011

проф. дтн Ганчо БОЖИЛОВ

Издателство на ТУ-София

ISSN 1311-0829

„Годишник на ТУ-София”

2011- . . . .

проф. дтн Емил НИКОЛОВ

Издателство на ТУ-София

ISSN 1311-0829

 

Българско научно списание „Годишник на Технически Университет-София“ с ISSN 1311-0829  от 1990 г. е включено в световната система за рефери­ране и бази данни на световно-известните информационни цент­рове STN (The Science & Technical Information Network),

STN International       INSPEC;

Database for Physics, Electronics and Computing;

STN International       CAPLUS;

Chemical Abstracts;

STN International       METADEX;

METals Abstracts/Alloy InDEX;

STN International       EMA;

Engineered Materials Abstracts;

STN International       CIVILENG;

CIVILENGineering Abstracts;

STN International       ALUMINIUM;

ALUMINIUM Industry Abstracts;

STN International       MECHENG;

MECHanical and Transportation ENGineering Abstrs

 

а от 2013 е в групата на наблюдавани от Scopus Elsevier научни списания с цел индексирането му в групата значими периодични научни издания и оценяването с SCImago Journal Rank (SJR indicator - Scopus Impact Factor) на въздействието, което отпечатаните в него статии оказват върху останалите периодични издания. „Годишник на ТУ-София“ се издава във вид на една или няколко книжки за том, изли­защи всяка година и съдържащи научните трудове, постъпили в течение на предходната година. В него се публикуват научни трудове в пълен обем на преподавателите от ТУ-София. За периода 1991- 2014 г. сборникът е публикувал общо над 2500 статии. Изискванията към предлаганите за отпечатване статии са систематизирани в Правилник за издаване на сборника научни трудове “Годишник на ТУ-София”.

Основни езици на „Годишник на ТУ-София“ са български и английски, с тенденция да се премине към цялостното му отпечат­ване на английс­ки език. Основните тематични направления на „Годишник на ТУ-София“ са “Технологии”, “Маши­ностроене”, “Транспорт”, “Електротех­ника”, “Електроенергетика”, „Топлоенергетика”, „Ядрена Енергетика”, “Електро­ника”, “Ко­му­ни­кации”, “Информатика и компютърни науки”, “Автоматика”, “Ма­тематика”, “Механика”, “Фи­зика”, “Хи­мия” и “Икономика и мениджмънт”. „Годишник на ТУ-София“ се издава от Редакционна коле­гия, одобрена от РС, състояща се от главен редактор, зам. главен редактор и членове. Редколегията урежда всички научни, издателски, организационни и технически въпроси, свързани с из­даването на сборника, одобрява рецензентите на статиите и извършва науч­ната, стиловата и езиковата редакция на постъпващите ръкописи.

[1] Младен Цонев, Светослав Йорданов, Петър Държанов, Лиляна Младенова, Елена Телбизова (2010), Летописи 1945-2010 (дати, събития и документи),  2010 Издателство на ТУ-София, ISBN: 978-954-438-859-1, 114 стр.

проф. Саздо
Иванов Тричков

проф. дмн Евтим
Егоров Божоров

проф. дтн Алекси
Миланов Писарев

проф. д-р Димитър Кръстев Купенов

проф. дтн Ганчо
Йорданов Божилов

 
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Лице за контакти:

доц. д-р инж. Нина Николова
Email: ninan@tu-sofia.bg
Кабинет: 9409
Тел.:02 965-2298

Уеб страница:

http://proceedings.tu-sofia.bg/