Фонд научни изследвания

Проект: - Моделиране и разработване на комплексна система за избор на технология за превоз в транспортна мрежа
Номер на проекта: №КП-06-Н27/12 от 11.12.2018
Продължителност: 01.01.2019- 31.12.2021
Финансирано от: Фонд „Научни изследвания” към Министерство на образованието и науката
Координатор на проекта: доц. дтн инж. Светла Стоилова
Координатор на проекта за ТУ - София:
Проектът е насочен за фундаментални изследвания за превози в транспортна мрежа. В изследването за автомобилния транспорт, транспортната мрежа включва автомагистралите, а за железопътния транспорт -  железопътните магистрали, които са жп линии, включени в Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T мрежа). Като се има предвид посоченото, във фундаменталните научни изследвания по проекта ще бъде...

Още...