Фонд научни изследвания

Проект: - Моделиране и разработване на комплексна система за избор на технология за превоз в транспортна мрежа
Номер на проекта: №КП-06-Н27/12 от 11.12.2018
Продължителност: 01.01.2019- 31.12.2021
Финансирано от: Фонд „Научни изследвания” към Министерство на образованието и науката
Координатор на проекта: доц. дтн инж. Светла Стоилова
Координатор на проекта за ТУ - София:
Проектът е насочен за фундаментални изследвания за превози в транспортна мрежа. В изследването за автомобилния транспорт, транспортната мрежа включва автомагистралите, а за железопътния транспорт -  железопътните магистрали, които са жп линии, включени в Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T мрежа). Като се има предвид посоченото, във фундаменталните научни изследвания по проекта ще бъде...

Още...
Проект: - „Оптимизиране на активни методи за инфрачервена топлинна диагностика и неразрушаващ контрол”
Номер на проекта: № ДН17/16 от 12.12.2017
Продължителност: 12.12.2017- 12.12.2020
Финансирано от: Фонд „Научни изследвания” към Министерство на образованието и науката
Координатор на проекта:
Координатор на проекта за ТУ - София: проф. д-р инж. Анна Стойнова, р-л НИЛ „ЦВТРЕ” (https://tu-sofia.bg/labs/166)
Проектът е свързан с фундаментални изследвания в теорията на континуума при дефекти с нарушаване на континуумната среда, което е теоретичната основа на топлинния/инфрачервен метод за неразрушаващо тестване и диагностика. Приложният аспект на получените резултати е свързан с разширяване на функционалните възможности и повишаване ефективността и качеството на активната инфрачервена термография, воде...

Още...
Проект: - Човекът като физиологичен източник на влошаване на качеството на въздуха и условията на комфорт в обитаеми неиндустриални вътрешни среди
Номер на проекта: ДН17/12/12.12.2017г.
Продължителност: 12.12.2017- 12.12.2020
Финансирано от: ФНИ към МОН в Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 г.
Координатор на проекта: Проф. дтн инж. Петър Станков, ръководител на НПЛ „СЕРДЕСЕН“ („Център за изследване на микроклимат, енергия и околна среда“) (http://www.cfdc.tu-sofia.bg/)
Координатор на проекта за ТУ - София:
Обект на изследване в проекта е феноменологията на въздействието на човека като физиологичен източник върху влошаването на обитаваната от него вътрешна среда и условията на комфорт и по‐ специално върху качеството на въздуха в помещението. Изследването се фокусира върху неиндустриални вътрешни среди: жилищни сгради, учебни сгради, административни сгради, обществени сгради. Актуалността и значение...

Още...