faculties_present_img

НИЛ "Моделиране с невронни мрежи"

12510_.jpg

Лабораторията „Моделиране с невронни мрежи“ провежда учебна и научно-изследователска дейност, като тя разполага със собствена апаратура и специфична елементна база. По-конкретно лабораторията разполага с 10 съвременни компютърни конфигурации свързани в безжична мрежа със сървър, две електроенцефалограски шапки със съответния софтуер за обработка и визуализация на електроенцефалографски сигнали, два дрона, един робот и др. В лабораторията се провеждат научни изследвания в областта на изкуствения интелект, невронните мрежи и мозъчните изчисления. Лабораторията е предпочитан партньор при разработването на иновационни проекти в сектора и в тази връзка допринася за развитието и поддържането на високо квалифицирани специалисти, чрез използването на най-съвременни методи и практики в областта на изкуствения интелект и невронните мрежи.

Лабораторията се ползва за учебна дейност по дисциплините Размито управление и невронни мрежи, Невронни мрежи и Нелинейни системи и невронни мрежи. Лабораторията също така се използвала при провеждането на много конференции и работни срещи. Колективът е от щатни членове и докторанти на катедра Теоретична електротехника и Факултета по Автоматика, с множество научни публикации и с голям брой цитирания по научната област

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 12 Етаж: 5 Кабинет: 12512 

Контакти:

Имейл: valerim@tu-sofia.bg
Телефон: +359(0) 882 27 00 77


Ръководител:

проф. д-р инж. Валери Младенов
Имейл: valerim@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-31 31
Кабинет: 1245