faculties_present_img

Издателство

Издателството на Техническия университет-София (ИТУС) е звено в структурата на НИС с университетски статут и обособена материална база. Предметът на дейност на ИТУС включва: издаване и пласмент на учебници и учебна литература; издаване на научни трудове на ТУ-София и неговите звена; отпечатване на служебни материали - бланки, формуляри и други за нуждите на Ректората, основните звена на ТУ-София и Студентския съвет; отпечатване на автореферати; копирни услуги; издателска дейност за нуждите на звената на самоиздръжка в ТУ–София; печатна дейност за персонала на ТУ-София; дейности за външни потребители.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8
Блок: 1  Етаж: 2  Кабинет: 1269 

Уеб страница:

http://itus.tu-sofia.bg/