faculties_present_img

НИЛ „Електрофизични технологии за термична обработка на металите” към катедра МТМ – МТФ

nopic_.jpg

НИЛ  по „Електрофизични технологии за термична обработка на металите“ ( НИЛ “ЕФТТОМ”) е научноизследователска лаборатория към катедра „Материалознание и технология на материалите” към МТФ при Техническия университет в гр. София Тя се занимава с научна, учебна и комплексна инженерингова дейност в областта на азотирането в нискотемпературна плазма. Повърхностното обогатяване на детайли и инструменти с азот (или с азот и въглерод) в тлеещ разряд е един от най-ефективните начини за увеличаване тяхната твърдост, износоустойчивост и способност да понасят големи циклични натоварвания. В НИЛ “ЕФТТОМ” се провеждат задълбочени научни изследвания на процеса „йонно азотиране“ с оглед разработването на технологии за получаване на азотирани слоеве с желана структура и фазов състав при различни материали и реални изделия. Тя се занимава още  с производството на нови и модернизация на инсталации за азотиране и карбонитриране в постояннотоков и импулсен тлеещ разряд, както  и със сервиз на съществуващи инсталации.

НИЛ “ЕФТТОМ” при Техническия Универ­ситет в гр. София извършва следните основни видове дейности:

  • обучение на студенти от степените „бакалавър” и „магистър”, както и на докторанти. В НИЛ „ЕФТТОМ” се провеждат упражнения по дисциплините „Термично обработване на металите” и по „Специални методи за термична и химико-термична обработка” със студенти от МТФ;
  • изучаване на възможностите и целесъобразността от прилагане на метода “йонно азотиране (карбонитриране)” за конкретни потребители;
  • производство, монтаж и пускане в действие на инсталации за азотиране (карбонитриране) в тлеещ разряд (постояннотоков или импулсен) с мощности 20, 50, 100 и 200 kVА;
  • внедряване на технологии  за йонно азотиране и карбонитриране на детайли и инструменти;
  • гаранционно и извънгаранционно обслужване на уредбите;
  • ремонт и модернизация на съществуващи уредби;
  • услуги за йонно азотиране и карбонитриране  на широка гама детайли и инструменти с различни габарити (от няколко сантиметра до 4 метра дължина).

Както се вижда от гореизложеното, НИЛ „ЕФТТОМ”  към катедра „МТМ”  съчетава научно изследователската, производствената и внедрителската си дейности с обучението на студенти от степените „бакалавър” и „магистър”, както и осигурява условия за разработването на дипломни работи и докторски дисертации.

 р-л проф. д.т.н. Венцеслав Тошков 

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок:  Етаж:  Кабинет:  

Уеб страница:

http://www.efttom.com