faculties_present_img

НИЛ "Електрофизични технологии за термична обработка на металите - ЕФТТОМ"

nopic_.jpg

Научно-изследователската лаборатория “ЕФТТОМ” е създадена през 1973 г. като лаборатория с катедрен статут – тя е поделение към катедра „Материалознание и технология на материалите” към МТФ при Техническия университет в гр. София и се занимава с комплексна учебна и научноизследователска дейност, а именно:

         - в НИЛ „ЕФТТОМ” се провеждат упражнения със студенти от МТФ по дисциплините „Термично обработване на металите”, „Химико-термична обработка“ и „Специални методи за термична и химико-термична обработка”;

         - НИЛ „ЕФТТОМ” осигурява условия за учебно-изследователска дейност на студенти и за разработването на дипломни работи (досега са разработени успешно над 80 броя), както  и за обучението на докторанти и разработването на  докторски дисертации (досега са защитени общо 10 броя, от които 2 броя за д.т.н.);

          - НИЛ „ЕФТТОМ”  изпълнява разнообразни задачи по линия на НИС в областта на йонното азотиране и карбонитриране  на стомани и сплави, вкл. и с чуждестранни партньори. НИЛ „ЕФТТОМ”  се занимава с научни изследвания в областта на химико-термичната обработка в нискотемпературна плазма, разработване на технологии за йонно азотиране (йонно карбонитриране) и производство на инсталации за азотиране и карбонитриране в постояннотоков и импулсен тлеещ разряд

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок:  Етаж:  Кабинет:  

Контакти:

Имейл: efttom@tu-sofia.bg
Телефон: +359(0)2 965 28 62; +359(0)2 965 36 67; +359 (0)887 38 62 41


Уеб страница:

http://www.efttom.com