faculties_present_img

НПЛ “Вибрации и акустичен шум”

LAB_VAN_.jpg

  Лаборатория по „Вибрации и акустичен шум“ към ТУ-София е наследник на създадената и функционирала повече от 40 години НИЛ „Вибрации и шум в машините“. През годините Лабораторията е осъществявала научна, изследователска дейност и дейности по внедряване на решения в индустрията.


Лаборатория по „Вибрации и акустичен шум“ към ТУ-София успешно сътрудничи с фирми и предприятия, като предлага решения в областта на мониторинг и контрол на вибрации и акустичен шум.


Специалистите на лабораторията са университетски преподаватели и водещи експерти в областта на шума и вибрациите.
Лабораторията успешно сътрудничи при работа на колективи от катедрата по научно-изследователски проекти финансирани от национални и университетски конкурси и подпомага учебния процес чрез предоставяне на материална база и оборудване за провеждане на лабораторни упражнения в дисциплините: “Механика II”, “Трептения в транспортната техника”, “Шум в транспортната техника”, “Техническа акустика” (на немски език), “Измервания в машиностроенето”, “Вибрации и шум – ултразвук и инфразвук” и др.

През всичките тези години и сега лабораторията е водещо звено в страната по:

  • научноизследователска и приложна дейност в областта на вибрациите и техническата акустика;
  • разработване и внедряване на инженерни решения за виброзащита и шумозащита;
  • измерване, контрол, анализ и оценка на вибрационни и акустични параметри и процеси;
  • консултантска и образователна дейност в областта на вибрациите и техническата акустика.

  

 

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 1 Етаж: 4 Кабинет: 1410 

Контакти:

Имейл: kralov@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-25 72


Ръководител:

проф. д-р инж. Иван Кралов
Имейл: kralov@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-25 72
Кабинет: 1240

Уеб страница:

http://van.tu-sofia.bg