Факултетни лаборатории

 • map_amtek_92.jpg Системи за радиоуправление и екологичен мониторинг

  Дейността на НИЛ “Системи за радиоуправление и екологичен мониторинг” с ръководител доц. д-р Е. Алтимирски е разработка, производство и изграждане на систе-ми за дистанционен контрол и управление на разсредоточени обекти. Предлагаме над 60 високотехнологични изделия, които непрекъснато увеличаваме по асортимент, фун-кционални възможности и качество, а също така осигуряваме разработки, проекти и це...

  Още...
 • mechatronics_106.jpg НИЛ „Мехатроника” - МФ

  Лаборатория „Мехатроника“ е създадена през 2003 година и има факултетен статут. Първият й ръководител от МФ е проф. д-р Тодор Нешков. Екипът на лабораторията има дългогодишен опит в областта на приложението на мехатронния подход при: проектиране  конструиране на мехатронни системи и други автоматизацията на дискретното производство; автоматизираните системи за управление; роботика; използване...

  Още...
 • nopic_107.jpg НПЛ „БЕЛА” (Безконтактни апарати)

  НПЛ  “БЕЛА” е образувана с решение на АС от 1996г. чрез сливане на  ПНИЛ “Безконтактни апарати” и Малка Мощност ”Бела” (Безконтактни апарати и комплектни електротехнологични устройства). Лабораторията  извършва приложна  изследователска  и внедрителска дейност на договорна основа за проектиране и прототипиране на нови изделия за промишленоста, както и за създаване на уникални съоръжения за  реди...

  Още...
 • SMIlogo_108.png НПЛ „Симулационно моделиране в индустрията”

  Научно - изследователската лаборатория „Симулационно моделиране в индустрията” е създадена през януари 1992г. по проект TEMPUS JEP 2605, като звено на факултетно ниво към Машинно Технологичен факултет. Ръководител на лабораторията е доц. д-р. Иларио Любенов Астинов. Има магистърска степен по специалността технология на машиностроенето и докторска степен по дискретно симулационно моделиране. Препод...

  Още...
 • 3c_116.jpg НИЛ "CAD/CAM/CAE в индустрията"

  Научно-изследователската лаборатория “CAD/CAM/CAE в индустрията“ е създадена през 1988г. От 1993г. лабораторията развива своята дейност в изпълнение на научно-изследователски и приложни проекти с индустриални партньори и в сътрудничество с университети от Европа и САЩ. Лабораторията работи основно в сферата на приложните изследвания в машиностроенето, инженеринг и консултации за развитие и усъвър...

  Още...
 • Znak KIM_117.jpg НПЛ „Координатни измервания в машиностроенето”

  Научно-приложна лаборатория „Координатни измервания в машиностроенето” (НПЛ „КИМ“), към Машиностроителен факултет на Технически университет – София е специализирана в областта на метрологичното осигуряване и контрола на качеството в областта на уредостроенето и машиностроенето.  Колективът на лабораторията включва 1 професор, 3 доцента, 5 асистента и 5 докторанта. Научно-изследователската и развой...

  Още...
 • lab02_120.jpg Лаборатория за хидравлични елементи, машини и системи

  Лаборатория за хидравлични елементи, машини и системи – ЛабХЕМС е  създадена през 2003 г. към катедра „Хидроаеродинамика и хидравлични машини”, Енергомашиностроителен факултет. Тя има еталони и технически средства за измерване , както и внедрена система за управление на качеството, което осигурява да отговаря на изискванията на БДС EN ISO/IEC17025. От  2011 г. ЛабХЕМС има оправомощаване от Предс...

  Още...
 • lab_emc_123.jpg Електромагнитна съвместимост на комуникационни системи

  Научноизследователската лабораторията (НИЛ) „Електромагнитна съвместимост на комуникационни системи” има необходимия научноизследователски потенциал за да припокрие следните научни специалности :       - Радиопредавателна и радиоприемна техника;       - Електродинамика и антено-фидерни устройства;       - Радиорелейни линии;       - Кабелни и оптични комуникационни системи;       - Комуникаци...

  Още...
 • 12510_156.jpg НИЛ "Моделиране с невронни мрежи"

  Лабораторията „Моделиране с невронни мрежи“ провежда учебна и научно-изследователска дейност, като тя разполага със собствена апаратура и специфична елементна база. По-конкретно лабораторията разполага с 10 съвременни компютърни конфигурации свързани в безжична мрежа със сървър, две електроенцефалограски шапки със съответния софтуер за обработка и визуализация на електроенцефалографски сигнали, д...

  Още...
 • VRL2_167.jpg НПЛ "Виртуална Реалност"

  Лабораторията за Виртуална реалност е създадена през 2008 г. с факултетен статут към Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ). Тя носи името на проф. Илия Бояджиев, инициатор за създаването на Университетския център за Виртуално инженерство, в чийто състав влиза. Лабораторията за Виртуална реалност е първа по рода си в България. Тя е изградена по изследователски ...

  Още...
 • logo_178.png НИЛ "Компютърна графика и геоинформационни системи"

  Научно-изследователската лаборатория по „Компютърна графика и геоинформационни системи“, наричана накратко по-надолу Софтуерна група /СГ/ АКСТЪР, е създадена в рамките на Факултета по приложна математика и информатика при Технически Университет – София. Ръководител на групата, от основаването ѝ през 1987г. до днес е доц. д-р Моско Аладжем. Днес системите АКСТЪР са инсталирани на повече от 8000 р...

  Още...
 • 51UW1849rJL._SL1200__182.jpg НПЛ "Системи за идентификация, удостоверяване и упълномощаване" (НПЛ СИУУ)

  Научно-приложната лаборатория „ Системи за идентификация, удостоверяване и упълномощаване“ /НПЛ СИУУ/ е създадена с решение на Академичния съвет на Технически университет - София от 6 юли 2016 година, като стартира своята дейност с подкрепата на американската компания VASCO Data Security /VASCO/ и българските й партньори. ...

  Още...
 • Bioautomation_192.jpg НИЛ "Биоавтоматика, биоинформатика и биоинженерни системи "

  Лаборатория „Биоавтоматика, биоинформатика и биоинженерни системи“ е създадена в научно направление „Електротехника, електроника и автоматика“, като интердисциплинарно свързващо звено с научни направления "Биологически науки", "Биотехнологии", "Хранителни технологии", "Медицина", "Ветеринарна медицина", "Фармация" и др. Основните цели са подготвяне и изпълнение на проекти в областта на биотехноло...

  Още...
 • 51UW1849rJL._SL1200__193.jpg НИЛ "Макетиране и прототипиране в дизайна"

  Лаборатория ИД е научно-приложна лаборатория към катедра “Инженерен дизайн”, чието официално наименование е “Лаборатория за макетиране и прототипиране в дизайна”. Тя съществува от февруари 2017г. с основната цел да създаде най-благоприятни условия за реализиране на научно-изследователски разработки и проекти в широкото поле на промишления дизайн. ...

  Още...