НПЛ „Тензометрия”

Tenso_Logo_.png

НПЛ “Тензометрия” е научно-производствена лаборатория на катедра „Съпротивление на материалите”. Чрез нея се осъществява научна, изследователска и внедрителска дейност по договори с фирми, както и при работа на колективи от катедрата по научноизследователски проекти, финансирани от университетски или национални конкурси.

НПЛ “Тензометрия” подпомага учебния процес, като предоставя материална база и оборудване, необходими както за провеждането на лабораторни упражнения по различни дисциплини, така и за осъществяване на експериментални изследвания, свързани с подготовката на дипломни работи и дисертационни трудове.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 1 Етаж: 1 Кабинет: 1111 

Контакти:

Имейл: tzonev@tu-sofia.bg
Телефон: +359(0) 888 930 531


Ръководител:

доц. д-р инж. Веселин Цонев
Имейл: tzonev@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-3111
Кабинет: 1220

Уеб страница:

http://smat.info/tensometry/