faculties_present_img

Научно изследователски сектор

Научно-изследователският сектор (НИС) е самостоятелно звено за организиране, координиране и обслужване на научната и приложната дейности в ТУ-София, финансирани от държавния бюджет, международни проекти, местни и чуждестранни фирми, фондове и програми. Договорните задължения се реализират от научно-преподавателския и помощно-техническия персонал на ТУ-София, от щатен персонал на НИС и от външни консултанти и извън-щатни сътрудници. Привличат се и голям брой докторанти и студенти. Годишно звеното изпълнява над 300 договора, с обем около 3 - 8 млн. лева.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8
Блок: 1  Етаж: 4  Кабинет: 1423