faculties_present_img

ИЛ „Лаборатория за хидравлични елементи, машини и системи”- ЛабХЕМС

nopic_.jpg

Лаборатория за хидравлични елементи, машини и системи – ЛабХЕМС е  създадена през 2003 г. към катедра „Хидроаеродинамика и хидравлични машини”, Енергомашиностроителен факултет. Тя има лабораторна база от еталони и технически средства за измерване, както и внедрена система за управление на качеството, което осигурява дейността на ЛабХЕМС да отговаря на изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.

През 2011 г. ЛабХЕМС получи оправомощаване от Председателя на ДАМТН да извършва проверки на водомери.

Клиенти на ЛабХЕМС са предприятия от енергийния сектор, ВиК оператори, както и граждани.

Дейностите, които ЛабХЕМС извършва са:

  • последващи проверки на водомери за студена вода;
  • първоначални и периодични проверки на разходомери;
  • изпитване  на помпи, вентилатори, компресори  и тръбна арматура по ISO, ANSI-HI  и AMCA стандарти;
  • изпитания в експлоатационни условия на помпи вентилатори и тръбна арматура за доказване на гарантирани параметри;
  • разработване на енерговъзстановявъщи хидравлични системи за оползотворяване на гасене на налягане;
  • изготвяне на експертизи.
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок:  Етаж:  Кабинет:  

Ръководител:

доц. д-р инж. Огнян Бекриев
Имейл: bekriev@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-2567
Кабинет: 2346а