УЕП

Учебно-експерименталното предприятие (УЕП)  е обособена структура в състава на Техническия университет и осъществява своята дейност на базата на договори с други звена на ТУ или външни възложители. Създадено с цел да се осигурят ефективни условия за осъществяване на учебно – производствена и експериментална дейност и реализация на интелектуалните продукти, създавани в академичните звена на ТУ и в самото предприятие. Има обособена материална база и може да формира по специфичния предмет на дейност обособени производствени звена. Изпълнява производствени и внедрителски дейности, както и организира и провежда учебно-производствена практика на студентите

Ръководител инж. В. Пресолски - тел. (+02) 965-2418; (+02) 685-274