Научен календар

1. 22-ва Национална конференция с международно участие "Телеком 2014",
Дати: 23-10-2014 до 24-10-2014
Място на провеждане: Национален дом на науката и техниката, София

Резюме: Няма информация.


Уеб страница: http://oldweb.tu-sofia.bg/telecom2014/index.htm
2. 11-та редовна международна конференция: „Комуникации, Електромагнетизъм и Медицинското им приложение“ СЕМА 16
Дати: 13-10-2016 до 15-10-2016
Място на провеждане: ТУ - Атина, Гърция

Резюме: 11-тата редовна международната конференция по въпросите на комуникациите, електромагнетизъм и техните  медицински приложения CEMA'16 е посветена на всички основни аспекти на развитието на глобалните информационни и комуникационни технологии и тяхното значение за медицина. Конференцията е насочена главно за улесняване на обмена на опит в областта на  мобилни комуникации, сателитни ком...

Още...
Уеб страница: http://oldweb.tu-sofia.bg/eng_new/fktt/cema16
3. IV-та научна конференция с международно участие „Съвременни технологии в културно-историческото наследство"
Дати: 13-10-2016 до 15-10-2016
Място на провеждане: ТУ - София Център за международни срещи "Хелмут Бьоме"

Резюме: В рамките на „Дните на науката -2016“ в партньорство с УАСГ София, като съорганизатор, ще се проведе поредната научна конференция с международно участие „Съвременни технологии в културно-историческото наследство“, ориентирана към специалисти от областта както на проучването на културно-историческото и опазването на архитектурното наследство, така и в създаването на техничес...

Още...
Уеб страница: http://conference-design.tu-sofia.bg
4. Tеоретичния семинар на тема „Човекът – мярка за всички неща? Предизвикателствата на постиндустриалното информационно общество“
Дати: 20-10-2016 до 21-10-2016
Място на провеждане: гр. София

Резюме: Основната цел на теоретичния семинар e да създаде традиция, обединяваща усилията на утвърдени и млади учени, изследователи и научни работници, които представят и дискутират последните си изследвания в областта на хуманитарните науки  и анализират проблемите на динамично развиващото се модерно общество.   Тематични направления:   Човекът в глобалната ситуация Глоба...

Още...

5. 63-та Научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии - 2016"
Дати: 21-10-2016 до 22-10-2016
Място на провеждане: Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив, бул. Марица № 26

Резюме: 63-та Научна конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии - 2016" е ежегодно провеждан научен форум, на който се дискутират състоянието и перспективите в тематични направления свързани с ХВП: 1. Хранителна наука, технология, биотехнология, екология и токсикология; 2. Нови аспекти на туристическата индустрия, обучението, икономиката и управлението на ХВП и би...

Още...
Уеб страница: http://scienwork.uft-plovdiv.bg/index
6. XVIII Национална текстилна конференция 2016 с международно участие "ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ В ТЕКСТИЛА И ОБЛЕКЛОТО"
Дати: 26-10-2016 до 28-10-2016
Място на провеждане: гр. Сливен

Резюме: От името на Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи, Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в XVIII Национална текстилна конференция 2016 с международно участие "ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ В ТЕКСТИЛА И ОБЛЕКЛОТО", която ще се проведе в Сливен със съдействието на „Е. Миролио“ ЕАД и НИС на ТУ - София.   В Конференцията участват научни ра...

Още...
Уеб страница: http://biblioteka-ipf-kolej-sliven.webnode.com/sliven/
7. 25-та национална конференция "ТЕЛЕКОМ 2017"
Дати: 26-10-2017 до 27-10-2017
Място на провеждане: Национален дом на науката и техниката гр. София, ул. Раковски №108

Резюме: ТЕЛЕКОМ е ежегодна Национална научно-техническа конференция с международно участие, на която се представят и обсъждат широк кръг проблеми на съвременните телекомуникационни системи и мрежи, информационни технологии и електронно управление – от най-новите постижения на теорията до тяхното успешно внедряване в практиката. Целта на конференцията е да създаде условия, възможност...

Още...
Уеб страница: http://ceec.fnts.bg/telecom
8. Шеста Научна конференция с международно участие „Съвремении технологи в културно-историческото наследство“
Дати: 11-10-2018 до 13-10-2018
Място на провеждане: Технически университет София - Център за международни срещи „Хелмут Бьоме“

Резюме: Форумът е организиран в рамките на „Дни на науката - 2018“с партньорството на УАСГ София и е ориентиран към специалисти както в областта на проучването на културно-историческото наследство така и в създаването на съвременни технически средства (дигитални и вирту­ал­ни музеи и музейни експозиции) и продукти за осъществяване на изследванията (архитектурни, урбанистични, дизайнерс...

Още...
Уеб страница: http://design.tu-sofia.bg/conference
9. 13-та Международна конференция "Комуникации, Електромагнетизъм и Медицинското им Приложение (СЕМА'18)
Дати: 18-10-2018 до 20-10-2018
Място на провеждане: Технически Университет- София

Резюме: Конференцията СЕМА се организира от Факултетта по Телекомуникации при ТУ-София и Националниа Технически Университет, Атина. Тя е международен форум за учени, изследователи и експерти (инженери и лекари), на който се дискутират проблеми в една актуална интердисциплинарна област. Конференцията е място за обсъждане и разпространение на нови иновационни решения и резултати от проведени изследвания в...

Още...
Уеб страница: http://rcvt.tu-sofia.bg/CEMA/eth.html