faculties_present_img

Специалности

Обучението във Факултет Автоматика, в образователно-ква­лификацион­ните степени ОКС „бакалавър“ и  „магистър“ се провежда в: 

 - про­фесионално нап­равление 5.2. “Електротехника, елек­троника и автоматика“ на ин­женери с професионална квалификация „инженер по автоматика“ в бакалавърска специ­алност „Автоматика, информаци­онна и управляваща техника“ (АИУТ) и в магистърските специалности „Автоматика, информаци­онна и управляваща тех­ника“ (АИУТ), „Системи за енер­гоефективно управление“ (СЕЕУ) и "Вградени системи за управление" (ВСУ).

 - про­фесионално направление 5.13. „ Общо инженерство“ съвместно с МФ на ин­женери с професионална квалификация „инженер-метролог“ в бакалавърска специ­алност „Метрология и измервателна техника“ и в магистърска специалност „Метрология и измервателна техника“. 

За магистърските специалности АИУТ и СЕЕУ могат да кандидатстват всички със завършена ОКС "бакалавър" в област 5. Технически науки, след изравнително обучение.

За  магистърската специалност "Вградени системи за управление" могат да кандидатстват всички със завършена ОКС "бакалавър" в област 5. Технически науки,  и област 4. Природни науки, математика и информатика, професионални направления 4.5. Математика, професионално направление и 4.6. Информатика и компютърни науки, не е необходимо изравнително обучение. 

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 2 Етаж: 3 Кабинет: 2350 

Студентска канцелария:

маг. инж. Соня Асенова
Email: fa-umo@tu-sofia.bg
Кабинет: 2325
Тел.:02 965-2612

маг. Камелия Манова
Email: fa-umo@tu-sofia.bg
Кабинет: 2325

Деканска канцелария:

маг. инж. Мая Стойчева
Email: maiast@tu-sofia.bg
Кабинет: 2350
Тел.:02 965-2406

Уеб страница:

http://fa.tu-sofia.bg/