faculties_present_img

Специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника"

За специалността

Основна цел на обучението по специалност „Автоматика, информационна и упрвляваща техника” (АИУТ) е да подготви високо квалифицирани и широко профилни специалисти със солидна обща инженерна подготовка и задълбочени знания, които да развиват и нови идеи обединяващи физическите, информационните и интелектни качества, с цел генериране на автоматично или интелигентно поведение. 

 

Защо да избера тази специалност?

Магистрите по АИУТ  са водещи в страната по разработване и прилагане на принципи, методи и средства за автоматизация и ефективно управление. Те ще водещи по създаване, изграждане и прилагане на интегрирани системи за управление в условията на пазарно стопанство и конкуренция.

Какви са изискванията за прием?

Изисванията за прием  магистърската програма по специалност АИУТ са:

 Кандидатите да са завършили ОКС "бакалавър", специалност АИУТ.

ФА предлага и допълващо (платено) обучение за завършилите ОКС "професионален бакалавър", специалности от професионално направление 5.2 "ЕЕА".

ФА предлага и изравнително (платено)  обучение за завършилите ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" , специалности от професионална област 5. Технически науки.

 

Какво ще уча?

Автоматиката е важен елемент във всички инженерни приложения. Това се явява базова предпоставка за придобиване на умения от студентите в различни области на съвременната техника и технологии. В тази връзка в процеса на обучението си магистрите по АИУТ ще усвоят знания в областта на:

 • робастно и оптимално управление;
 • роботика;
 •  биоинформатика;
 • фрактално управление;
 • автоматизирани производствени системи;
 • интелигентни измервателни системи;
 • размито управление и невронни мрежи;
 •  адаптивни и оптимални системи;
 • с изкуствен интелект;
 • икономически проблеми на научно-изследователската и проектно-конструкторска дейност, производството и експлоатацията;
 • организация и управление;

Специализиращата подготовка се придобива чрез групи от профилиращи дисциплини, които студентите избират и изучават в редовния срок на обучението си. Студентът може да избере един от посочените модули:

•           „Системи и управление“;

•           „Информационно измервателна техника“;

•           „Автоматизирани производствени системи“;

•           „Индустриална управляваща техника“;

•           „Биоелектроинженерство“;

•           „Роботика“.

Възможности за студентска мобилност

Предоставят се възможности за студентска мобилност чрез образователната програма "Еразъм".

Моята реализация

Завършилите специалисти от специалността АИУТ могат успешно да работят в:

 • научно-изследователски, проектантски, инженерингови фирми и организации по изграждане на сложни технически, икономически и организационни системи за управление на автоматизирани информационни технологии;
 • управленски и изпълнителни звена в индустрията, енергетиката, транспорта, строителството, селското стопанство и непроизводствената сфера;
 • приборостроителни и метрологични служби, промишлени предприятия, фирми и звена, свързани със средствата за измерване, автоматизация и контрол на качеството;
 • предприятия и фирми, насочени към създаване, производство и експлоатация на средства за автоматизация на репрограмируеми машини, механизми и робототехнически системи; в хранително-вкусовата, фармацевтичната и други промишлености, в които се използват биотехнологиите, както и в инженерингови организации и фирми по биотехнология, медицина и екология.
Код по ЕСТНК: AICE
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

магистър-инженер


Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 години
Задочно - 1.5 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: U_Plan_FA_MAg_AIUT_BG_aktual_06_2016.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Соня Асенова
Email: fa-umo@tu-sofia.bg
Кабинет: 2325
Тел.:02 965-2612

маг. Камелия Манова
Email: fa-umo@tu-sofia.bg
Кабинет: 2325

Деканска канцелария:

маг. инж. Мая Стойчева
Email: maiast@tu-sofia.bg
Кабинет: 2350
Тел.:02 965-2406