faculties_present_img

Специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника - задочно обучение"

За специалността

Перспективите на специалността се определят от нейната универсалност, широкопрофилност, интердисциплинарност, изборност при задълбочена професионална подготовка и гъвкавост. Качество и производителност в условията на пазарно стопанство и конкуренция не може да се постигнат без автоматизация и ефективно управление. Факт е, че съвременните машини стават автомати и роботи, а съвременните процеси - автоматизирани и роботизирани.

Защо да избера тази специалност?

Защото бизнесът и индустрията имат нужда от теб.

Ще получиш високо качество на обучение и добра реализация след това. Ще получиш знания за компютърната техника и програмиране­то, ще се научиш да анализираш и проектираш системи за уп­равление на различни процеси, както в индустрията, така и в други сфери – финансова, хуманитарна.

Ще се научиш да създаваш решения, които да облекчават работата на човека, да проектираш и програмираш устройства и да следиш тяхната работа, отдалечено на компютър. Да задаваш желани параметри, например за получаване на комфорт у дома и да гарантираш тяхното изпълнение.   

Ще се научиш да създаваш универсални модели, които ще можеш да прилагаш в различни  производствени и непроизводствени области.

Какви са изискванията за прием?

Изискванията за прием съответстват на Правилника за приемане на студенти в Технически университет - София.

 

Какво ще уча?

■ Съчетават се фундаментални знания по моделиране на разнородни процеси в технически и организационни системи, по електротехника, електроника, компютърни науки, теория на управлението, с общо инженерни, природонаучни, хуманитарни и икономически знания, както и с усвояването на чужд език.

■ Изучават се общи за специалността дисциплини от областта на теория на управлението, идентификация на системи, автоматизация и управление на технологични процеси, автоматизация на електромеханични системи, измерване на електрични и неелектрични величини, технически средства за автоматизация, микропроцесорни системи, програмиране и използване на компютри, системен анализ и вземане на решения.

■ Задълбочаване на професионалната подготовка чрез изучаване на избираеми дисциплини.

Избор на следните модули:

  • Автоматизирани производствени системи – придобиват се инженерни знания за изследване, конструиране, производство и експлоатация на системи за електрозадвижване и за автоматично управление на машини, механизми, движещи се обекти и производствени комплекси, сградна автоматизация.
  • Биоелектроинженерство – придобиват се знания в областта на химичните и биологични основи на биопроцесното инженерство и ферментационните технологии, управление и автоматизация на биотехнологични процеси и производства, биоелектроника, биосензорни системи и анализатори, експертни системи в биологията и екологията.
  • Индустриална управляваща техника – придобиват се знания по изследване, създаване, експлоатация и развитие на системи за автоматизация на технологични, информационни и комуникационни процеси, системен анализ и проектиране, моделиране, симулиране и оптимизация, измерване, контрол и управление на материални, енергийни и информационни потоци, вземане на решения при конфликт и конкуренция.
  • Информационна измервателна техника – придобиват се знания за изследване, създаване, производство и експлоатация на електрически, електронни и компютърни средства и системи за измерване.
  • Роботика – изучават се дисциплини, свързани с изследване, конструиране, монтаж, управление, програмиране и експлоатация на роботи, роботизирани комплекси, репрограмируеми средства за автоматизация и гъвкави производствени системи, техническо зрение, изкуствен интелект, системи с интелигентно поведение.
  • Системи и управление – получават се знания за изследване, изграждане, експлоатация и развитие на системи за автоматично управление на обекти и системи (технико-икономически и организационни) в различни стопански отрасли и в непроизводствената сфера, както и на тяхното техническо, програмно и информационно осигуряване. 
Възможности за студентска мобилност

-

Моята реализация

Специалността е широкоспектърна.

След обучението ще имаш възможност за  работа в отрасли като:

■ енергетика,

■ транспорт,

■ строителство,

■ IT сектор,

■ сградна автоматизация,

■ здравеопазване.

Също и в по-специализирани области, насочени към създаване, производство и експлоатация на:

■ средства за автоматизация на машини и механизми,

■ роботи и робототехнически системи и производства,

■ биотехнологии и биотехнологични производства.

Код по ЕСТНК: AICE
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

инженер-бакалавър


Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Форма на обучение:

Задочно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: U_Plan_FA_Bac_AIUT_06_2016_zadochno_scan.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Соня Асенова
Email: fa-umo@tu-sofia.bg
Кабинет: 2325
Тел.:02 965-2612

маг. Камелия Манова
Email: fa-umo@tu-sofia.bg
Кабинет: 2325

Деканска канцелария:

маг. инж. Мая Стойчева
Email: maiast@tu-sofia.bg
Кабинет: 2350
Тел.:02 965-2406