faculties_present_img

Специалност "Вградени системи за управление"

За специалността

Вградените системи за управление присъстват навсякъде в съвременния свят – във всеки мобилен телефон, в потребителската електроника, в автомобилите, самолетите, във всички модерни транспортни средства и в индустриалната среда.

Факултет Автоматика поддържа и е в постоянна връзка с партньори от различни фирми. Те гостуват и изнасят лекции пред студенти за съвременни решения и актуални проблеми, отправят предизвикателства към преподаватели, студенти и докторанти за създаване на нови устройства, модели, алгоритми и т.н.

От своя страни ние отговаряме на нуждите на бизнеса и индустрията чрез нова магистърска програма „Вградени системи за управление“.

Защо да избера тази специалност?

Защото бизнесът и индустрията имат нужда от теб.

Ще получиш високо качество на обучение и добра реализация след това.

Ще получиш знания за компютърната техника и програмирането, ще се научиш да анализираш и проектираш вградени системи за управление на различни процеси, както в индустрията, така и в други сфери – финансова, хуманитарна

Какви са изискванията за прием?

За магистърската специалност "Вградени системи за управление" могат да кандидатстват всички със завършена ОКС "бакалавър" в област 5. Технически науки,  и област 4. Природни науки, математика и информатика, професионални направления 4.5. Математика, професионално направление и 4.6. Информатика и компютърни науки, не е необходимо изравнително обучение. 

Какво ще уча?

Магистрите по ВСУ ще усвоят специализиращи знания в областта на:

♦Операционни системи за работа в реално време

♦Диагностика и управление при неизправности

♦Обмен на данни във вградените системи

♦Проектиране и реализация на вградени системи за управление

♦Контрол, верификация и валидация  на софтуерни продукти

♦Методология при разработката на софтуер

♦Софтуерни архитектури

Магистрите по ВСУ ще усвоят базови знания по принципите и методите на автоматизирано управление, които да бъдат имплементирани във вградените системи за управление.

Магистрите по ВСУ ще имат възможност за преддипломна практика и специализация в областта на вградените системи в реална индустриална среда.

Възможности за студентска мобилност

Предоставят се възможности за мобилност по програмата "Еразъм+"

Моята реализация

Пазарът за вградени системи за управление е огромен и търсенето на индустрията за експерти в тази област непрекъснато се увеличава. Завършилите специалността „ВСУ” ще придобият конкурентни умения, които ще могат да се реализират, както в България така и в чужбина.

Ще имаш отлична основа за изграждането на професионална кариера като инженер, ръководител на проект, програмист или изследовател в автомобилната индустрия, в областта на роботиката, телекомуникациите, управлението на индустриални процеси, потребителската електроника.

Код по ЕСТНК: ECS
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

инженер


Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 години
Задочно - 1.5 годиниОбучението се провежда на: Български; Английски;
Учебен план: VSU_mag_zad.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Соня Асенова
Email: fa-umo@tu-sofia.bg
Кабинет: 2325
Тел.:02 965-2612

маг. Камелия Манова
Email: fa-umo@tu-sofia.bg
Кабинет: 2325

Деканска канцелария:

маг. инж. Мая Стойчева
Email: maiast@tu-sofia.bg
Кабинет: 2350
Тел.:02 965-2406