faculties_present_img

Катедра "Електроизмервателна техника"

Катедра "Електроизмервателна техника" традиционно осигурява обучение по базова дисциплина "Електрически измервания", обща за всички електротехнически специалности на ТУ-София от факултет Автоматика, Електротехнически факултет, факултет Електронна техника и технологии, факултет по Телекомуникации, факултет Компютърни системи и управление. Катедрата провежда и специфично базово обучение по метрология и измервателна техника на студенти, обучавани във Фа­култет по транспорта, Машиностроителен факултет, Факултет за английско инженерно обучение и Факултет за френско обучение по електроинженерство.


Катедра "Електроизмервателна техника" в рамките на специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника" провежда обучение на студенти по специализация "Информационно-измервателна техника" от бакалавърска и магистърска степен. Завършилите инженери придобиват актуални знания и умения в областта на измерванията на електрически и неелектрически величини, интелигентните средства и системи за измерване, метрологията и метрологичното осигуряване, контрола на качеството и инженеринговата дейност в областта на измервателната техника.

Катедра "Електроизмервателна техника" е акредитирана да  обучава докторанти в научни направления: "Електроизмервателна техника", "Информационно-измервателни системи", "Метрология и метрологично осигуряване", "Уреди и системи за аналитични измервания и за контрол на среди (вкл. на околната среда)".

Катедра "Електроизмервателна техника" провежда активна научно-изследователска работа по тематика, съответстваща на нейната компетентност: измерване на електрически величини и неелектрически величини, моделиране и метрологичен анализ на средства за измерване, интелигентни сензори и системи за измерване, виртуални измервателни уреди и информационно-измервателни системи, измерване на биотехнологични и екологични параметри и др. 

Традиционно катедрата поддържа връзки с Български институт по метрология,  Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация, Български институт за стандартизация, Комисия за енергийно и водно регулиране. Катедрата е в пряка връзка и непрекъснат обмен на кадри и знания и с множество частни фирми, добре познати на националния и международен пазар като: ДЕЛТА ИНСТРУМЕНТ, УНИТЕХ КОНТРОЛ, ЕМСИСТ 6, УНИСИСТ, Индустриален Софтуер, ЕЛИЗ СВ, ПРАКТИКА, и др., както и големи частни и държавни предприятия като: АЕЦ Козлодуй, ЕВН България Електроразпределение, ЧЕЗ България, Енергийния системен оператор (ЕСО), Мини Марица – Изток, БДЖ и т.н.

Интернет страница:http://elfe.tu-sofia.bg/eit/bg/

 • Ръководител катедра

  nstoyanov_2355.png
  Име: Николай Стоянов
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-3463
  Кабинет: 2446
  E-mail: n_stoyanov@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител

  bojo_2356.png
  Име: Божидар Джуджев
  Научна степен: гл. ас. д-р инж.
  Телефон: 02 965-2366
  Кабинет: 2427
  E-mail: b.djudjev@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р инж. Пламен Цветков
каб.:2450
E-mail: tzvetkov@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Ташо Ташев
тел.:02 965-2324
каб.:2316
E-mail: ttashev@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Андрей Еленков
E-mail: aelenkov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Веселка Иванчева
тел.:02 965-3491
каб.:2456
E-mail: vivancheva@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Владислав Славов
тел.:02 965-3465
каб.:2437
E-mail: v-slavov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Георги Милушев
каб.:2458
E-mail: gm@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Деница Държанова
тел.:02 965-3491
каб.:2456
E-mail: dpetrova@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Николай Стоянов
тел.:02 965-3463
каб.:2446
E-mail: n_stoyanov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Радослав Делийски
тел.:02 965-3465
каб.:2437
E-mail: rdeliyski@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Антония Панделова
тел.:02 965-3463
каб.:2446
E-mail: apandelova@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Божидар Джуджев
тел.:02 965-2366
каб.:2427
E-mail: b.djudjev@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Красимир Гълъбов
тел.:02 965-3093
каб.:2444
E-mail: k_galabov@tu-sofia.bg
маг. инж. Николай Гуров
каб.:2427
E-mail: nrg@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал

маг. псих. Елка Рогачева
каб.:2435
E-mail:rogacheva@tu-sofia.bg
маг. инж. Цецкомир Цеков
каб.:2427
E-mail:tz-tzekov@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Юлий Афзали
тел.:02 965-2366
каб.:2427
E-mail:julius@tu-sofia.bg

 • Електрически измервания
  • Изучават се общата теория на електрическите измервания, методите на измерване и особеностите на измерване на основните електрически величини, принципите на действие и конструкциите на уредите и системите за измерване, както и техните технически и метрологични характеристики. Изграждат се практически умения относно избора на метод и схема за измерване, както и реализацията на схеми за измерване и опит в обработката и представянето на резултатите от измерванията.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Пламен Цветков

 • Измерване и изпитване по електромагнитна съвместимост
  • Основни теми: Въведение в електромагнитната съвместимост. Електромагнитна обстановка. Източници и параметри на електромагнитните смущения. Директива 2004/108/ЕС. Оценка на съответствието на съоръжения в съответствие с Директивата за ЕМС. Стандарти хармонизирани с Директивата за ЕМС. Методи и средства за измерване и изпитване на смущения. Неопределеност на измерванията. Изисквания към изпитвателните лаборатории за ЕМС. Биологични аспекти на ЕМС. Методи за осигуряване на електромагнитна съвместимост на съоръженията - eкраниране, заземяване, мрежови филтри, апаратно-програмни методи.

   Лектори:

   Доц. д-р Николай Пантелеев ИИКТ-БАН, Български Институт по Метрология

 • Измерване и контрол на параметрите на околната среда
  • Основни теми: замърсяване на атмосфера, води и почви; измервани и контролирани параметри; нормативно-правна база за екомониторинг; методи и апаратура за контрол на състоянието на атмосферния въздух, повърхностни и подземни води, почва и растителност; екологичен мониторинг; метрологично осигуряване на системата за екомониторинг;

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Антония Панделова

 • Измерване на неелектрични величини
  • Основни теми: Измерване на: температура и топлинни потоци, светлинни величини и параметрите на лъчеви потоци, концентрацията и химическата активност на разтвори, състоянието на околната среда, линейни и ъглови размери, премествания, скорости и ускорения на твърди тела, ниво на течност, обемен и масов разход на флуиди, шум и вибрации, сила, тегло, налягане, вакуум, въртящ момент и механическа мощност.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Веселка Иванчева

 • Измервания в екологията, медицината и биотехнологията
  • Обхванати са всички по-важни методи от инструменталния анализ: спектрален, хроматографски, електрохимичен, масспектрометричен и други, като основно внимание е отделено на средствата за непосредствено измерване.

   Лектори:

 • Интелигентни измервателни системи
  • Основни теми обхванати в курса: Микропроцесорни информационно-измервателни системи; Телеметрични измервателни системи; Интелигентни функции в измервателните системи; Методи за математическо моделиране на измервателните процеси; Интелигентни сензори и сензорни мрежи; Дистанционно калибриране на измервателните системи; Виртуални измервателни системи; Невронни мрежи за управление на измервателния процес; Експертни системи в измерванията.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Николай Стоянов

 • Интелигентни средства за измерване
  • Дисциплината “Интелигентни средства за измерване” е посветена на въпроси, свързани със създаването и приложението на измервателни средства с микропроцесорно управление. Разглеждат се основните архитектурни принципи, необходимите апаратни средства и програмно осигуряване на
   широка гама устройства: интелигентни сензори, измервателни уреди, измервателни системи и др. Анализират се нови алгоритми на функциониране, ориентирани към подобряване на метрологичните характеристики на измервателните средства.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Андрей Еленков

 • Информационно-измервателни системи
  • Изучават се техническите и програмните средства, методи и алгоритми за събиране, предаване и обработка на измервателна информация, критерии за оценяване и методи за повишаване на шумоустойчивостта им, както и подходите за метрологичен анализ и синтез на измервателни системи.

   Лектори:

   проф. д-р Ташо Ташев

 • Метрологичен контрол и калибриране на средства за измерване
  • Изучават се основните раздели на метрологията: общата теория на измерването; измервателните единици, възпроизвеждането им и тяхното съхраняване; обработката на резултатите; представяне на резултатите, оценка и сумиране на грешки и моделиране, бюджетиране и оценяване на неопределеноста; методите и средствата за измерване (СИ) с присъщите им влияния в процеса на измерване; метрологичната йерархия на СИ; оценяване и нормиране на метрологични характеристики на СИ. Изграждат се базови представи за законовата метрология и формите на контрола на СИ.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Георги Милушев

 • Метрологично осигуряване
  • Изучават се съвременните тенденции в законово-нормативните постановки и изисквания към МО на висококачествени технологии, изделия, продукти. Представят се организацията и дейностите на МО, както в национален мащаб, така и на работно ниво. Особено внимание се отделя на дейностите, свързани с обслужването на средствата за измерване (СИ), с акцентиране на спецификата и практическото приложение на еталоните и работните СИ. Представят се методи, процедури и особености при калибриране и проверка на СИ. Разглеждат се същността и формите на контрола на СИ  одобряване на типа, видовете проверки, метрологичната експертиза и нотификацията на СИ. Обсъждат се обхвата и дейностите на метрологичния надзор. Познанията, придобити в бакалавърската степен за обработката и представяне на резултатите, оценка и сумиране на грешки и моделиране, бюджетиране и оценяване на неопределеноста; методите и средствата за измерване (СИ) с присъщите им влияния в процеса на измерване; метрологичната йерархия на СИ; оценяване и нормиране на метрологични характеристики на СИ се интерпретират в аспекта на законовата метрология, като и дейностите в нерегулираната област в национален и международен план.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Георги Милушев

 • Обработка и анализ на измервателна информация
  • Основни теми: структурни методи за повишаване на точността на измерването, представяне на сложни сигнали чрез разлагане по системи ортогонални функции, преобразуване на сигналите в измервателните системи, динамични грешки, дискретизиране на сигналите, грешки при възстановяване на сигнала, Z-преобразование, филтрация, апроксимация на градуировъчна характеристика, алгоритмични методи за повишаване на точността на измерването.

   Лектори:

   проф. д-р Ташо Ташев

 • Програмно осигуряване на средствата за измерване
  • Изучават се характеристиките и приложението на виртуалните инструменти. Разглеждат се структурата и подходите за създаване на виртуални лаборатории за измерване и контрол на СИ. Специално внимание се отделя на методите и алгоритмите за изграждане на виртуални средства за проверка и калибриране на измервателни устройства. Студентите придобиват практически умения за работа в графична среда за създаване на програми за управление на различни по функционалност измервателни уреди.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Владислав Славов

 • Управление и контрол на качеството
  • Предмет на курса са системите за управление и инженерните методи, средства и подходи за контрол на качеството на производства и услуги, както и действията, свързани с усъвършенстване на организацията на производството във всичките й аспекти. Обучаваните ще се ориентират свободно в националните и международни системи и органи за контрол и управление на качеството; ще избират оптималните инженерни подходи за устойчиво постигане на високо качество; ще могат да дефинират на критериални стойности, да управляват процесите на оценка на съответствието към тях и да взимат съответните решения в аспект на повишаване на качеството.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Георги Милушев

   доц. д-р инж. Радослав Делийски

 • Управление на качеството
  • Основни теми: Съвременни концепции за тотално управление на качеството (TQM); Основи на статистическия контрол на качеството; Контролни карти за променливи; Приемателен статистически контрол; Дисперсионен, корелационен и регресионен анализ; Инженерни методи за управление на качеството; Методи на Тагучи за управление на качеството; Контролно-измервателни средства; Системи за контрол; CAQ – Компютърно интегрирани системи за контрол и управление на качеството; Международни стандарти за системи по качеството; Сертификация на качеството; Разходи по качеството; Стойностен анализ; Качество и функция на загубите.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Радослав Делийски

 • Уреди и системи за измерване и контрол
  • Изучава се принципа на действие и особеностите на схеми с биполярни и полеви транзистори, както и схеми с операционни усилватели за усилване на постояннотокови, променливотокови и импулсни сигнали. В модул „Електронни аналогови измервателни уреди” се изучава принципа на действие, теорията, схемотехниката, метрологичните характеристики, особеностите на приложението и въпроси от проектирането на електронните аналогови измервателни уреди - електронни волтметри, мултимери, ватметри, електронно-лъчеви осцилоскопи, измервателни преобразуватели и измервателни генератори. В модул „Цифрови измервателни уреди” се изучават принципите на аналогово- цифровото преобразуване и основните структурни елементи на цифровите уреди, като генератори, формиращи схеми и компаратори, цифрово-аналогови преобразуватели (ЦАП), индикатори и др. Изучават се блоковите схеми на честотомери, периодомери, хронометри, фазомери, волтметри, мултимери, цифрови мостове и се анализират функциите им на преобразуване и метрологичните им характеристики.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Пламен Цветков

   доц. д-р инж. Андрей Еленков