faculties_present_img

Катедра "Теоретична електротехника"

Катедра "Теоретична електротехника" е основана под името "Теория на електричеството и измервателна eлектротехника" през 1945 год., когато към Висшето техническо училище се създава Машинно - технологическият факултет, от който води началото си ВМЕИ - София. Тя е първата електротехническа катедра в института и в страната.

Фактическата й дейност започва от 22.10.1945 год., когато за неин ръководител с указ № 144 на регентите е назначен прoф. Минчо Петров Златев. Завършил в 1931 год. електроинженерство във Висшето техническо училище в Тулуза - Франция, той получава научната степен "Доктор на техническите науки" в Ленинградския политехнически институт - СССР през 1966 год. Той е чуждестранен член-кореспондент на Френската академия на науките в Тулуза и активен член на редица други международни дружества и комитети.

      

Интернет страница:http://dept-te.tu-sofia.bg/

 • Ръководител катедра

  snterzieva_259.jpg
  Име: Снежана Димитрова Терзиева
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-2394
  Кабинет: 12516
  E-mail: ster19@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител

  npetkova_267.jpg
  Име: Николина Стефанова Петкова
  Научна степен: гл. ас. д-р инж.
  Телефон: 02 965-2498
  Кабинет: 12417
  E-mail: npetkova@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р инж. Валери Марков Младенов
тел.:02 965-31 31
каб.:1245, E-mail: valerim@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Живко Димитров Георгиев
тел.:02 965-3181
каб.:12419, E-mail: zhdgeorg@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Костадин Георгиев Брандиски
тел.:02 965-3809
каб.:12521, E-mail: kbran@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Атанас Георгиев Червенков
тел.:02 965-3319
каб.:12523, E-mail: acher@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Георги Цветанов Ценов
тел.:02 965-3195
каб.:12504, E-mail: gogotzenov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Илона Илиева Ячева
тел.:02 965-3389
каб.:12514, E-mail: iiach@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Симона Кирилова Филипова-Петракиева
тел.:02 965-2388
каб.:12418, E-mail: petrakievas-te@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Снежана Димитрова Терзиева
тел.:02 965-2394
каб.:12516, E-mail: ster19@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Николина Стефанова Петкова
тел.:02 965-2498
каб.:12417, E-mail: npetkova@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Иван Нанeв Табахнев
тел.:02 965-2498
каб.:12417, E-mail: tabahnev@tu-sofia.bg
ас. д-р инж. Иван Митков Трушев
тел.:02 965-3319
каб.:12523, E-mail: ivant@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р Стоян Михайлов Кирилов
тел.:02 965-3319
каб.:12523, E-mail: s_kirilov@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал

Ася Милчева Стоименова
тел.:02 965-2390
каб.:12519, E-mail:a_stoimenova@tu-sofia.bg
маг. инж. Светослав Иванов Дичев
тел.:02 965-3445
каб.:12526, E-mail:s_dichev@tu-sofia.bg

 • Размито управление и невронни мрежи
  • Основни теми: размити множества, отношения и логика; функции на принадлежност; композиции; лингвистични променливи; размито изображение на входно-изходни връзки; извеждане на размито заключение; размито моделиране; модели на Мамдани, Ларсен и Такаги-Сугено; размити и невронно-размити регулатори; управляваща стратегия и повърхнина; размити системи за управление – настройка, устойчивост, робастност; изкуствени невронни мрежи– биологичен прототип, архитектури; еднослойни мрежи и методи за обучение (правило на Хеб, делта правило); многослойни мрежи – обучение чрез обратно разпространение на грешката; невронни мрежи с радиални базови функции; самоорганизиращи се, рекурентни, вероятностни и динамични невронни мрежи; размито-невронно моделиране и управление; програмни системи Fuzzy Logic, Neural Networks и SIMULINK на MATLAB; приложения от енергетиката, екологията и комуникациите.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Валери Марков Младенов

 • Теоретична електротехника - I част
  • Разглеждат се основни понятия и закони за електрически вериги, синусоидални режими във вериги с и без индуктивни връзки, резонансни явления, матрични описания, свойства и теореми за електрически вериги, трифазни вериги и четириполюсници.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Валери Марков Младенов

 • Теоретична електротехника - II част
  • Целта на обучението по “Теоретична електротехника - II” е да запознае студентите с несинусоидалните режими в линейни вериги, веригите с разпределени параметри, основните подходи за описване на преходните процеси в линейни и в нелинейни електрически вериги, както и с методите за анализ на тези процеси. Студентите получават и основни знания от теорията на електромагнитното поле.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Валери Марков Младенов