faculties_present_img

Катедра "Автоматизация на електрозадвижванията"

Катедра "Автоматизация на електрозадвижванията" е създадена през 1974 год. при разделянето на катедра "Промишлена автоматика". През 1997 г. при проведените структурни промени в ТУ - София, катедра “Автоматизация на електрозадвижванията” се обедини с катедра “Робототехника”. В състава на обединената катедра АЕЗ се обособи секция “Роботика”, която води специализацията по “Робототехнически системи”. Катедра "Автоматизация на електрозадвижванията" отговаря за обучението на студентите от специализацията "Електрозадвижване и автоматизация на машини" към специалността "АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА".Под научното ръководство на членове на катедрата са защитени от външни лица 43 докторски дисертации. Понастоящем членове на катедрата четат 26 лекционни курса. Членове на катедра “Автоматизация на електрозадвижванията” са автори или съавтори на 31 учебници и учебни пособия и 8 монографии и книги.

Катедрата извършва обучение по дисциплини от областта на автоматизираните електрозадвижвания в чуждестранните факултети на ТУ-София, както и в други факултети на ТУ – част от преподавателите водят часове във  ОИОАЕ и в ТФ (авиационните специалности), като се очаква тази тенденция да се запази. Очакваме да се създадат нови дисциплини, които да се четат в други факултети на ТУ-София. 

Катедрата обучава бакалаври, магистри и докторанти от специалност АИУТ в направленията: Електрозадвижване и автоматизация на машини (ЕЗАМ) – за бакалаври; Автоматизирани производствени системи (АПС) – за магистри

Интернет страница:http://aez.tu-sofia.bg/index.html


TU_Video_Thumbnail

 • Ръководител катедра

  Vlado_212.jpg
  Име: Владимир Христов
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-3945
  Кабинет: 9406
  E-mail: vdhristov@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител

  MJilevski_2347.jpg
  Име: Марин Жилевски
  Научна степен: гл. ас. д-р инж.
  Телефон: 02 965-3507
  Кабинет: 9410
  E-mail: mzhilevski@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р инж. Михо Михов
каб.:9403
E-mail: mikhov@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Пенчо Венков
тел.:02 965-3735
каб.:2402
E-mail: pven@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Тодор Йонков
тел.:02 965-2950
каб.:9402
E-mail: tsj@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Владимир Заманов
каб.:4523-А
E-mail: vzamanov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Владимир Христов
тел.:02 965-3945
каб.:9406
E-mail: vdhristov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Дочо Цанков
тел.:02 965-2948
каб.:9226
E-mail: d_tsankov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Иван Аврамов
каб.:4215-В
E-mail: iavramov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Камен Христов
тел.:02 965
каб.:9408
E-mail: khristov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Марин Жилевски
тел.:02 965-3507
каб.:9410
E-mail: mzhilevski@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Христо Стоянов
тел.:02 965-3507
каб.:9410
ас. маг. инж. Данаил Славов
тел.:02 965-3945
каб.:9406
E-mail: d.slavov@tu-sofia.bg
ас. д-р инж. Николай Братованов
тел.:02 965-3623
каб.:3223
E-mail: nbratovanov@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал

маг. инж. Христо Христов
тел.:02 965-2864
каб.:9401
E-mail:hsh@tu-sofia.bg
маг. инж. Даниела Голдщайн
тел.:02 965-2628
каб.:9404
E-mail:dag@tu-sofia.bg

 • Анализ и разпознаване на изображения и сцени
  • Основни теми: Методи и алгоритми за предварителна обработка на изображения с нива на сиво и цветни изображения; Анализ на свързаност на хомогенни зони на обекти в равнинен безпорядък – структурно-параметрични модели на сцени; Методи за разпознаване и позициониране наобекти в многомерно параметрично пространство; Детектиране на контури, сегментация, контурни модели;.Моделно-воден анализ и разпознаване на обекти.

   Лектори:

 • Електромеханични устройства
  • Запознава студентите с процесите на електромеханичното преобразуване на енергията при различните електрически машини, техните физически и конструктивни особености, математическото им описание. Особено внимание е отделено на структурното представяне, на динамичните, статичните и енергетичните характеристики при различните начини на управление, както на електромеханичния преобразувател, така и на системата електромеханичен преобразувател – работна машина. Тези характеристики се изучават и за микромашините, използвани при управлението на електромеханичните системи – серводвигатели, тахогенератори, селсини и др.

   Лектори:

 • Инженерна лабораторна практик
  • По време на практикума, студентите работят самостоятелно, т.е. организирани са достатъчен брой работни места. На студентите се предлага списък от задачи с непрекъснато повишаваща се сложност.

   В зависимост от началните умения, студентите избират задачи, стоящи на различни нива в списъка. Броят на зададените задачи, изпълнявани от студентите е различен, но е задължително, в тридесет часовия практикум да се отработят и задачи от завършващия блок. С това се гарантира определено изравняване на практическите умения на студентите, за които опитът показва, че са твърде различни. Студентът може да работи по предложени от него задачи, предварително съгласувани с ръководителя и обезпечени с необходимите материали.

   Лектори:

 • Логическо управление на електромеханични системи
  • Курсът условно може да бъде разделен на четири части: Първата част е посветена на теоретично разглеждане на анализа и синтеза на комбинационни логически схеми, както и схеми с памет. Разглеждат се основите на автоматизираното проектиране с помощта на езика за хардуерно описание Verilog. Във втората част се разглеждат приложения в областта на електромеханичните системи, като се набляга върху синтеза и симулацията с помощта на Verilog. Третата част е посветена на Програмируемите Логически Устройства (CPLD, FPGA) и тяхното практическо приложение, а четвъртата разглежда основите на размитите логически функции и по-специално синтеза на размити и невро-размити регулатори за електрозадвижвания.

   Лектори:

 • Машинни Елементи I
  • Учебната дисциплина Машинни елементи има конструктивна насоченост и цели да формират знания и умения за функционално и якостно изчисляване и за конструиране на машинни елементи, за изработване на конструктивна документация от сборни и детайлни чертежи, за избор на материали, производствени технологии и стандартни елементи, и за работа със справочни материали и каталози. изучават машинните елементи с общо предназначение, като разглобяеми и неразглобяеми съединения, еластични елементи, оси, валове и лагери. Излагат се основните принципи на конструирането на машиностроителните изделия, основаващи се на критерии за работоспособност, товароносимост, дълготройност и икономичност.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Тодор Йонков

   проф. д-р инж. Михо Михов

 • Сградна автоматизация
  • Разглеждат се използваните хардуерни и софтуерни средства за изграждане на високо автоматизирани сгради. Студентите получават практически знания за избор на технически средства за автоматизация, както и за методите за реализация на програми за управление и интегриран сграден контрол. Лабораторните упражнения се провеждат на 4 еднотипни стенда, на които могат да се осъществяват в лабораторни условия различни типови управлявани процеси. В реализацията на управлението се използват реални сензори, изпълнителни механизми и управляващи устройства – контролери, с които се реализират съвременните системи за сградна автоматизация. Курсовата работа цели създаване на навици в студентите за самостоятелно проектиране, настройка и симулация на конкретна подсистема от системите за сградна автоматизация.

   Лектори:

 • Сервоуправление и задвижване на роботи
  • Изучават се специфични силови схеми, влиянието на луфтовете, сухото триене, еластичностите, променливите инерционни и съпротивителни моменти върху системата на електрозадвижване в роботи. Извършва се проектиране и анализ на системите за регулиране на електрически и механични координати – ток, напрежение, момент, скорост, ускорение, път. Изучават се схемни решения на информационно-управляващата част (сервоуправление) на следящите електрозадвижвания и връзката им с качеството на движението. Разглеждат се и адаптивни следящи задвижвания. Разглеждат се типови хидравлични и невматични задвижвания.

   Лектори:

 • Силова електроника в електрозадвижванията
  • Студентът получава знания за преобразуването на електрическа енергия и управлението на този процес в елементите и блоковете на полупроводниковите токопреобразуватели (ПТП) на електромеханичните системи за автоматизация.

   Лектори:

 • Системи за управление на електрозадвижванията
  • Разглеждат се следните основни проблеми: методи за математическо описание на електрозадвижванията; принципи за изграждане на системите за управление на електрозадвижванията; оптимизация и настройка на регулиращи контури; системи за електрозадвижване с подчинено регулиране на координатите; системи зауправление на момент; системи за управление на скорост; системи за управление на път; позиционни системи; следящи системи; управление на електрозадвижвания с еластични връзки; векторно управление на асинхронни двигатели; векторно управление на синхронни двигатели.

   Лектори:

 • Теория на електрозадвижванията
  • В курса се разглеждат основни въпроси, свързани с описанието на лектромагнитните и електромеханичните процеси при функционирането на въртящи се електрически машини. На тази база се извежда във векторен вид описание на обобщената електрическа машина. Студентите се запознават и с координатните преобразувания при описание на машината в различни координатни системи. Специално внимание се отделя на енергетиката на електрозадвижванията и се разглеждат различни подходи за икономия на електроенергия.

   Лектори:

 • Управление на електромеханични системи
  • Разглеждат се следните основни проблеми: управление на ДПТ с преобразуватели с естествена комутация – едноквадрантни, двуквадрантни и четириквадрантни системи; управление на ДПТ с импулсни преобразуватели – едноквадрантни, двуквадрантни и четириквадрантни системи; управление на АД с комутатори на променлив и постоянен ток; честотно-управляеми лектрозадвижвания с АД – системи с циклоконвертори и системи с автономни инвертори с различни управляващи алгоритми; управление на асинхронни вентилни каскади; управление на електромеханични системи със синхронни двигатели; системи за електрозадвижване с безчеткови двигатели за постоянен и променлив ток; управление на електромеханични системи със стъпкови двигатели.

    

   Лектори:

 • Управляваща електроника в електромеханиката
  • Дава знания за: съставяне на функционални схеми за управление на елементите и блоковете на силовите полупроводникови токопреобразуватели, елементната реализация на функционалните блокове; фирмените специализирани хибридни и интегрални схеми; реализация на контури за управление на токове и напрежения, схеми за контрол и защити, както и необходимите линеаризирани модели и съответните им структурни схеми.

   Лектори: