faculties_present_img

Катедра "Автоматизация на непрекъснатите производства"

Катедра „Автоматизация на непрекъснатите про­из­вод­ства“ (АНП) ефективно изпол­зва педагогическия опит на ка­тедрения колектив за обуче­ние на спе­циалисти, които да при­добият знания, навици и умения по изграждането и раз­ви­тието на техничес­ко­то, алгоритмичното, програмното и информационно осигу­ря­ване на трите нива в уп­равлението на съвременните техно­логии и производства: автоматизация на технологични процеси; автоматизация на промишлени инсталации, в които се реализират сложни про­изводствени процеси; автоматизация на интегрирани производствени комплекси като технико-иконо­ми­чески системи. Създават се условия за обучение на студентите по проблемите за управление на технико-икономически системи от индустрията, чрез засилващата се фундаментална и интердисциплинарна подготовка, и чрез използване в лабораториите на катедрата. Това позволява да се сле­дят тенденциите в интензивното раз­витие на научните области и потреб­ности от кадри, съз­дават се условия за подго­тов­ка съдържанието на свободно-из­бирае­мите дисциплини по новите учеб­ни планове.

Интернет страница:http://anp.tu-sofia.bg/

 • Ръководител катедра

  Vasil-Galabov_2452.jpg
  Име: Васил Гълъбов
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-2648
  Кабинет: 9416
  E-mail: vtg@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител

  enev_215.jpg
  Име: Станислав Енев
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-3941
  Кабинет: 9414
  E-mail: enev@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. дн инж. Снежана Йорданова
тел.:02 965-3313
каб.:2539-А
E-mail: sty@tu-sofia.bg
проф. дтн д-р д.х.к. инж. Емил Николов
тел.:02 965-2298
каб.:9409
E-mail: nicoloff@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Александър Ефремов
тел.:02 965-3927
каб.:3225
E-mail: alefremov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Асен Тодоров
тел.:02 965-3405
каб.:9412
E-mail: assent@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Борислав Кирилов
тел.:02 965-3941
каб.:9414
E-mail: boro@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Васил Гълъбов
тел.:02 965-2648
каб.:9416
E-mail: vtg@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Весела Карлова-Сергиева
тел.:02 965-3941
каб.:9414
E-mail: vaks@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Георги Сапунджиев
тел.:02 965-2940
каб.:9306
E-mail: gensap@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Методи Георгиев
тел.:02 965-2940
каб.:9306
E-mail: georgievmg@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Нина Николова
тел.:02 965-2298
каб.:9409
E-mail: ninan@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Станислав Енев
тел.:02 965-3941
каб.:9414
E-mail: enev@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Стоян Стоянов
тел.:02 965-3927
каб.:3225
E-mail: sns@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Александър Маринчев
тел.:02 965-3927
каб.:3229
E-mail: amar@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Борис Грасиани
тел.:02 965-2940
каб.:9306
E-mail: bgrasiani@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Борис Киров
тел.:02 965-3927
каб.:3229
E-mail: boris.kirov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Десислава Стоицева-Деличева
тел.:02 965-2940
каб.:9306
E-mail: stoitseva@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Цанко Георгиев
тел.:02 965-2408
каб.:3227
E-mail: tzg@tu-sofia.bg
маг. инж. Борислав Георгиев
тел.:02 965-3405
каб.:9412
E-mail: b_gueorgiev@tu-sofia.bg

Докторанти

маг. инж. Александър Пантелеев
тел.:02 965-2942
каб.:9420
маг. инж. Мартин Маринов
маг. инж. Йорданка Дунчева-Роблес
маг. Кирил Борисов
тел.:02 965-3927
каб.:3225
маг. инж. Александра Георгиева
каб.:9306
маг. инж. Даниел Драганов

Помощно-технически персонал

маг. инж. Ивайло Михайлов
тел.:02 965-2942
каб.:9420
E-mail:ivo_m@tu-sofia.bg
маг. инж. Теодора Михайлова
тел.:02 965-3307
каб.:9418
E-mail:tnm@tu-sofia.bg

 • Автоматизация на технологични процеси
  • Разглеждат се свойствата и реалните характеристики на технологични процеси от непрекъснат, полунепрекъснат и дискретен тип. Разкрива се физическата природа и същност на свойствата и параметрите на технологичните процеси и се анализират възможни стратегии за изграждане на системи за управлението им. Внимание е отделено на приложението на линейни и нелинейни закони за регулиране и влиянието на тяхната практическа аналогова и дискретна реализация върху системата за автоматизация. Студентите се запознават с методологията на изграждане на системи за автоматизация на типови технологични процеси и методи за настройка на промишлени регулатори.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Александър Ефремов

 • Автоматни модели в биологията и медицината
  • Основни теми: Всички обекти от биологията и медицината се разглеждат като вероятностни обекти със стационарни или нестационарни характеристики, в зависимост от различните модели за тяхното представяне. При представяне на обектите със стационарни характеристики са разгледани класическите подходи за моделиране с апарата на Булевата алгебра - булеви функции, функционално пълни системи от булеви функции, графи; автоматните граматики - детерминирани, вероятностни и полистабилни автомати и праговата логика - прагови елементи и прагови мрежи. Нестационарните обекти от биологията и медицината се третират с апарата на размитите автомати - размити множества и операции над тях, размити логически функции и размити оценки. Средства и езици за моделиране - MATLAB и др.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Стоян Стоянов

   гл. ас. д-р инж. Борис Киров

 • Автоматно управление
  • Студентите придобиват знания за: моделиране и анализиране на дискретно събитийни и логически технологични процеси и величини; проектиране логически устройства със и без памет за управление на процесите на пускане и спиране на технологични агрегати и инсталации и отразяване логическото функциониране на системи и производства; проектиране и внедряване системи за технологична защита, предотвратяване на аварии и аварийни логически функции по безопасно изключване на инсталациите.

   Лектори:

   маг. инж. Борислав Георгиев

   доц. д-р инж. Асен Тодоров

 • Анализ на данни и системи за автоматизация на ферментационни процеси
  • Основни теми: Първична обработка, факторното планиране на експеримента, интерпретация на получените резултати и проверка правилността на разглежданите хипотези, линейно-регресионни, прости, можествени и стъпкови модели, планиране на експеримента в промишлени условия. Ферментационни процеси като обект за автоматизация. Технически средства за автоматизация на ФП. Биореактори. Биореактори за микробиален синтез. Първични преобразуватели използване на при автоматизация на ФП. Класически променливи в био-технологиите. Измерване на входната мощност, обем и маса в средата на ферментацията. Измерване на вискозност в средата на ферментацията. Специфични променливи за автоматизация на ФП. Концентрация на разтворения кислород. Количеството на разтворения въглероден двуокис. Ниво на пяна. Измерване на специфични променливи за автоматизация на ФП. Регулиране на температура и концентрация на водородни йони. Регулиране на разтворения кислород в културалната течност, разхода на въздух и интензивността на разбъркване, нивото на културалната течност и надналягането в биореакторите. Използване на коефициента на дишане за
   автоматизация на ФП. Използване на коефициента на дишане за управление на полупериодичен процес. Използване на скоростта на отделяне на въглероден двуокис за автоматизация на ФП. Комбинирано управление на скоростта на отделянето на въглеродния двуокис и коефициент на дишане. Автоматизация на производството на биомаса (едноклетъчен протеин) и микробиални инокулати.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Стоян Стоянов

   гл. ас. д-р инж. Борис Киров

 • Биоинформатика
  • Дисциплината има за цел да запознае студентите с биохимичните основи, свойствата и организацията на живата материя и приложението на компютърната техника за решаване на някои проблеми. Тя осигурява основни знания за строежа на клетката и процесите в нея, за механизмите на размножение и развитие на организмите, за химията и структурата на ДНК, на генетичните модели и начините за пренасяне на генетична информация. Разглеждат се някои от основните задачи на биоинформатиката , като анализ на структурната организация на нуклеиновите киселини, на биологичните молекули и белтъците, филогенетичен анализ, визуализация на протеиновата структура, симулационен анализ, анализ на геномите и протеомите. Отделя се специално внимание на инструментариума от подходи, методи и алгоритми за решаване на тези задачи, както и на начините за използуване на Интернет бази-данни и технологии. Дискутират се проблемите на развитие на биоинформатиката и практическото й приложение в различни отрасли.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Борис Киров

 • Биосензорни системи и анализатори
  • Основни теми: същност и характеристики на ензимната кинетика, математически модели, видове кинетични схеми и тяхното приложение. Видове ензимни електрохимични системи, тяхното математическо описание и моделиране на режимите на работа, с основните технически и метрологични характеристики. Видове биоанализатори и приложението им в биотехнологията, медицината, хранително-вкусовата промишленост, екологията и управлението на биохимични процеси. Анализ на биотехнологични данни и статичтическа обработка за целите на управлението – филтрация, моделиране, решаване на правата и обратната задача със средствата на – MATLAB.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Стоян Стоянов

   гл. ас. д-р инж. Борис Киров

 • Вземане на решения в системите за управление
  • Учебната дисциплина е насочена към съвременните проблеми на теорията за вземане на решения. Предмет на дисциплината са задачите за избор на алтернативи, които възникват както в промишлените системи, така и в системи от сферата на обслужването. Изучават се методите за вземане на решения в условия на определеност, неопределеност и риск при количествена оценка на резултатите по един или по много критерии за ефективност. На основа на теорията на бинарните отношения се описват подходите за избор при качествена оценка на резултатите. Лабораторните упражнения създават умения за практическо приложение на изучаваните методи. Упражненията се провеждат с използване на лицензирани програмни продукти, както и такива, които са разработени в катедрата.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Методи Георгиев

   доц. д-р инж. Георги Сапунджиев

 • Динамични системи в биотехнологиите
  • Основни теми: Математически модели на динамичните системи в биотехнологиите. Нелинейни модели на биотехнологични процеси. Математични модели на периодични, полупериодични и непрекъснати биотехнологични процеси. Устойчивост на нелинейни биотехнологични процеси при ограничение на входните въздействия. Устойчивост на линеаризирани модели с интевални параметри. Устойчивост в честотната област. Устойчивост в пространството на състоянието. Дискретен оценител на база пълен наблюдател. Система за управление на концентрация на разтворен кислород. Робастно многосвързано управление на непрекъснати ферментационните процеси. Управление на кинетичните променливи на биотехнологични процеси в режим на хлъзгане. Адаптивно линеаризиращото управление. Екстремално търсене при непрекъснат биотехнологичен процес.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Стоян Стоянов

   гл. ас. д-р инж. Борис Киров

 • Енергийна ефективност и екозащита в индустрията
  • Дават се кратки сведения за екологичния проблем и за неговите въздействия върху околната среда. Разглеждат се основните подходи за решаването на този проблем, а именно – енергийна и технологична ефективност, както и обезвреждането на замърсителите на атмосферата, водите и земята, с които подходи се постига устойчиво развитие на обществото. Посочена е и ролята на специалиста по автоматизация при реализирането на назованите по-горе подходи, осъществявайки по същество управление на околната среда. Лекционният материал се съпровожда със семинарни упражнения и курсова работа. В семинарните упражнения се решават задачи, свързани със замърсяването на околната среда от индустрията в т.ч. и от горивните процеси в различни инсталации, както и задачи, свързани обезвреждане на замърсяванията. С курсовата работа се цели да се затвърдят получените знания по тази дисциплина, както и да се изследват различни аспекти на многоликия екологичен проблем.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Методи Георгиев

 • Енерго-икономично управление на процеси
  • Разглеждат се подходите за постигане на енерго-икономично управление на процесите в индустриални производства, които се основават на теорията на оптималното управление и на фундаменталните закони на термодинамиката, при това съобразени с изискванията за качество на произвежданата продукция. Тези подходи се свеждат до статична и динамична оптимизация; до точност на управлението и до термодинамично усъвършенстване на процесите чрез управлението им. Оптимизацията по топлинна и електрическа енергия в преходните процеси се съчетава с тяхното бързодействие. Разглеждат се технически реализуеми решения, предназначени най-вече за индустрията - енергетика, металургия, химия, хранително- вкусова промишленост, но приложими и за бита-отопление на сгради. Посочена е методика за оценка на тяхната ефективност.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Нина Николова

 • Изследване на операциите
  • Целта на дисциплината е да запознае студентите с особеностите на оптимизационни задачи с линеен и графоаналитични математични модели, както и методи свързани с оптимизационни модели моделирани с марковски процеси и системи за масово обслужване. Студентите се запознават също така и с методите за взиманена управленски решение в областта на производството и от сферата на обслужването.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Методи Георгиев

   доц. д-р инж. Георги Сапунджиев

 • Интелигентни системи за управление
  • Основни теми: въведение в интелигентните системи; изкуствени невронни мрежи (НМ); невронни линеаризиращи, предсказващи и адаптивни регулатори; размити множества и размита логика (РЛ) - функции на принадлежност, правила IF-THEN; Мамдани и Сугено размити регулатори (РР); РР с паралелно-разпределена компенсация; ANFIS - адаптивна невронно-размита система за извеждане на логическо заключение - клъстеризация, класификация, структурна идентификация; размито-невронно управление и прогнозиране; еволюционни изчисления; НМ и РЛ за разпознаване и обработка на изображения; експертни системи; интелигентни агенти.

   Лектори:

   проф. дн инж. Снежана Йорданова

 • Комуникационни системи в интегрираните производства
  • Основни теми: Въведение. Модел на комуникацията. Протоколи и архитектури. Стандарти. Среди за предаване на данни. Аналогово и цифрово предаване на данни. Жично и безжично предаване на данни. Кодиране. Аналогови и цифрови данни. Интерфейси за предаване на данни. Синхронно и асинхронно предаване. Управление на каналния слой. Мултиплексиране.Комутация на канали и пакетна комутация. Маршрутизация. Сигнализация. Фрейм релей и АТМ. Архитектура на протокола фрейм релей. Мрежови функции и разпознаване на колизии. АТМ клетки. Технологии за изглаждане на LAN. Топологии. Етернет. Тоукън ринг. Оптични канали. Мостове. TCP/IP протоколи. Интернетуъркинг. Дейтаграми. Мрежова сигурност.. Криптиране с публичен ключ. Приложения в разпределени системи. Управление на мрежата. ISDN.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Александър Маринчев

   доц. д-р инж. Борислав Кирилов

   доц. д-р инж. Васил Гълъбов

   доц. д-р инж. Весела Карлова-Сергиева

   доц. д-р инж. Методи Георгиев

 • Медицинска кибернетика
  • Основни теми: включва методи за класификация на образи със и без учител, като последователно се разглеждат методите за класификация в метрични пространства, дискриминантния анализ, статистическите методи за класификация -максималното правдоподобие, алгебрично-логическите методи и лингвистичните методи за разпознаване на образи. Третират се проблемите за разделяне на данни в класове, еквивалентни по даден показател, а в статистико-вероятностен аспект, този проблем се излага от гледна точка на статистическата теория за вземане на решения - Бeйсов подход. Алгебрично-логическите и и лингвистичните методи се разглеждат на базата на автоматните граматики и в последствие се доразвиват на базата на свободните езици и граматики.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Стоян Стоянов

   гл. ас. д-р инж. Борис Киров

 • Многосвързани системи за автоматизация
  • В учебната дисциплина се изучава експерименталният подход за моделиране (като се прави връзка с аналитичния подход). Моделите са изцяло многомерни, нелинейни, дискретни и динамични. Значително внимание е отделено на методите за оптимизация, които се използват при изграждането на оценителите на параметри на нелинейни модели. Описват се техни числено устойчиви реализации. Изучават се и стъпкови процедури за избор на подходяща структура, както и начини за валидация на многомерни нелинейни по параметри модели. Също така се представят тенденциите за автоматизиране на процеса на идентификация на многомерни системи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Александър Ефремов

 • Моделиране на екосистеми
  • Основни теми: Същност предмет и задачи на
   екологията. Системния и функционален подход. Методи в екологията. Среда и екологични
   фактори. Закон за минимума на Либих. Толерантността на Шелфорд. Въведение в
   екологичния мониторинг. Замърсяване на води, почва и въздух. Методи за измерване и
   оценки на екологични параметри. Моделиране на динамиката на поведението на популации
   от микроорганизми. Модели в екологическата биотехнология. Моделиране на процесите на аеробно пречистване на отпадни води в биореактори и биобасейни. Оценяване на параметрите на процеса с помощта на моделите. Синтез на оценители на състоянието с помощта на динамични модели на процесите на анаеробно пречистване на отпадни води. Управление на процесите на аеробно пречистване на отпадни води в биореактори и биобасейни. Синтез на алгоритми за линеаризиращо управление. Моделиране на съобщества (биоценози). Взаимоотношения от типа "хищник-жертва". Модел на Волтерра. Модел на Лесли. Равновесни състояния и устойчивост. Моделиране на взаимоотношения от типа "конкуренция" в биоценози. Модел на Лотка-Волтерра. Обобщени модели. Равновесни състояния и устойчивост. Математическо моделиране на водни екосистеми. Видове модели. Моделиране на процесите на водоемите.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Стоян Стоянов

 • Нелинейно и адаптивно управление на технологични процеси
  • Анализират се нестационарните технологични процеси като обекти за управление. Определя се произхода и характера на нестационарността. Изучават се видовете структури и алгоритмите за настройка на параметрите на управляващата част в адаптивната система. Задълбочено се разглеждат проблемите свързани със сходимостт а на алгоритъма за настройка и устойчивостта на адаптивната система като цяло. Върху конкретни практически приложения се разясняват свойствата и характеристиките на основните типове адаптивни системи: с еталонен модел; самонастройващи се, и др. Разглеждат се различните подходи при използването на втория метод на Ляпунов за синтеза на нелинейни и адаптивни САР. Разглеждат се и група методи за синтез на нелинейни САР, основани на въвеждането на линеаризиращи обратни връзки.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Станислав Енев

 • Оценяване и управление на биотехнологични процеси
  • Основни теми: Биотехнологични процеси като обект на управлението. Математични модели на биотехнологични процеси. Моделиране на специфичните скорости на растеж. Схеми на реакция. Дефиниция на биотехнологичен процес. Обобщен динамичен модел на биореактори. Основно структурното свойство на ОДМ. Структурни и неструктурни модели на биотехнологични процеси. Математични модели на полупериодични и периодични биотехнологични процеси. Математични модели на непрекъснати биотехнологични процеси. Редукция на общия динамичен модел. Общо правило за редуциране на динамичния ред на математичния модел. Устойчивост на нелинейни непрекъснати биотехнологични процеси. Втория метод на Ляпунов. Устойчивост на нелинейни биотехнологични процеси в пространството на състоянието. Равновесно състояние. Работна точка. Състояние на отмиване устойчивост на равновесното състояние. Алгебричен критерий на Харитонов. Устойчивост в честотната област. Устойчивост за система в пространството. Линеаризиращо управление на биотехнологични процеси. Оценяване на биотехнологични променливи на състоянието. Експоненциална наблюдаемост. Разширен наблюдател на Луенбергер. Асимптотичен наблюдател на състоянието при неизвестна структура на кинетичните скорости и икономични коефициенти.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Стоян Стоянов

 • Приложни методи за управление
  • Дисциплината допълва теоретичната основа, системните връзки и потребителските умения в подготовката на студентите в областта на ефективни приложни методи за управление на индустриални обекти и технологични процеси в експлоатационни условия. Дисциплината квалифицира системно студентите в изследването, проектирането, избора, оценката, настройката и експлоатацията на ефективни в индустриални условия системи за управление.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Весела Карлова-Сергиева

   доц. д-р инж. Нина Николова

 • Проектиране на системи за управление с гарантирано качество
  • Инженерно проектиране на системи за управление. Качество в системите за автоматично управление. Робастност в системите за управление. Видове неопределеност в параметрите на обекта за управление. Управление с две степени на свобода. Място на количествената теория на обратната връзка (КТОВ) в областта на робастното управление. Синтез на системи за управление с гарантирано качество. Дискретизация в системите за управление и др.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Весела Карлова-Сергиева

 • Проектиране на управляващи системи за био- технологични производства
  • Основни теми: Методите за проектиране на системи за автоматично регулиране /едноконтурни, каскадни,  многоконтурни/ и йерархични управляващи системи. Разглеждат се въпроси свързани с осо беностите на съвременните системи за управление, алгоритмичното им осигуряване, надеждността, технико-икономическата обосновка на решенията и въздействието им върху околната среда. Особено внимание се отделя на мерките за защита на информационните канали. Студентите се запознават със съвременни технически средства и подходи за създаване на информационен фонд. Изучават се елементи на инженерната графика. Усвояват се практически умения за работа с програмни продукти за автоматизация на техническото проектира не на системи за управление в биотехнологията. Лабораторните упражнения позволяват да се добият практически умения при настройка на различни управляващи алгоритми, а така също и при конфигурирането на реални управляващи системи за биотехнологични производства. Студентите се запознават с конкретни програми за проектиране и инженерна графика.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Стоян Стоянов

   гл. ас. д-р инж. Борис Киров

 • Промишлени и многосвързани системи за автоматизация
  • Първият модул запознава студентите с най-широко разпространените в промишлеността: топлинни, топло- и масообменни, химически и хидродинамични процеси, и с основните структури на системите за управлението им. Познанията от него дават възможност за развитие на системното мислене у студентите и изграждане на обобщен подход при разработването на системи за автоматизация на индустриални процеси. Вторият модул запознава студентите с етапите на идентификацията на многомерни системи, изграждането на рекурсивни и нерекурсивни филтри на Калман и синтеза на многомерни оптимални системи за управление. Отделено е внимание на числените проблеми, характерни за многомерните системи и подходи за тяхното избягване.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Станислав Енев

   доц. д-р инж. Александър Ефремов

 • Размито управление и невронни мрежи
  • Основни теми: размити множества, отношения и логика; функции на принадлежност; композиции; лингвистични променливи; размито изображение на входно-изходни връзки; извеждане на размито заключение; размито моделиране; модели на Мамдани, Ларсен и Такаги-Сугено; размити и невронно-размити регулатори; управляваща стратегия и повърхнина; размити системи за управление – настройка, устойчивост, робастност; изкуствени невронни мрежи– биологичен прототип, архитектури; еднослойни мрежи и методи за обучение (правило на Хеб, делта правило); многослойни мрежи – обучение чрез обратно разпространение на грешката; невронни мрежи с радиални базови функции; самоорганизиращи се, рекурентни, вероятностни и динамични невронни мрежи; размито-невронно моделиране и управление; програмни системи Fuzzy Logic, Neural Networks и SIMULINK на MATLAB; приложения от енергетиката, екологията и комуникациите.

   Лектори:

   проф. дн инж. Снежана Йорданова

 • Системен анализ и стратегическо управление
  • Основни теми: Основи на системния анализ. Принципи и акценти на системния анализ. Класификация, граници и свойства на системите. Системата като модел на обекта. Сложност. Анализ на първопричината. Стратегическо управление при антагонистичен конфликт. Избор на стратегии в условия на антагонизъм. Избор на стратегии при многоетапни антагонистични задачи. Стратегическо управление при неантагонистичен конфликт. Избор на стратегии при неантагонистичен конфликт. Избор на стратегии при коалиция (арбитражни задачи; кооперативни задачи). Приложение на методите за прогнозиране при системния анализ и при стратегическото управление.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Борислав Кирилов

   доц. д-р инж. Георги Сапунджиев

 • Стохастичен анализ на биопроцесни системи
  • Основни теми: Методи за стохастичен анализ в биопроцесните системи. Статистически структури. Статистики. Информация в статистическите структури. Проверка на хипотези и статистическо оценяване. Случайни процеси.Основни класове, свойства и характеристики на случайните процеси. Марковски случаен процес породен от кинетика на микробиален синтез.Стохастични диференциални. Стохастично описание на обобщените стехиометрични уравнения при известни икономични коефициенти и скорости на реакциите. Стохастично описание на обобщените стехиометрични уравнения при неизвестни скорости на реакциите . Дифузионни процеси. Процес на " Раждане и гибел ". Описание на обобщена стехиометрия и екосистема от типа "Хищник - жертва ". Стохастични модели на ДНК. Рестриктазен и палиндромен анализ. Честотен и информационно -стохастичен анализ на ДНК.

   Лектори:

   проф. дн инж. Снежана Йорданова

 • Теория на разпознаване на образи
  • Дисциплината "Разпознаване на образи" е базова, общообразователна дисциплина. Тя включва методи за класификация на образи със и без учител, като последователно разглежда методите за класификация в метрични пространства, дискриминантния анализ, статистическите методи за класификация - максималното правдоподобие, алгебрично-логическите методи и лингвистичните методи за разпознава-не на образи. Проблемите за класификация се третират като проблеми разделяне на данни в класове, еквивалентни по даден показател, а в статистико-вероятностен аспект, този проблем се излага от гледна точка на статистическата теория за вземане на решения - Бeйсов подход. Алгебрично-логическите и и лингвистичните методи се разглеждат на базата на автоматните граматики и в последствие се доразвиват на базата на свободните езици и граматики.
   Познанията от курса дават възможност за изграждане в студентите на системно мислене и обобщен подход при решаване на инженерни задачи.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Борис Киров

 • Технически средства за автоматизация
  • Показва съществуването на физически аналози между аналоговата и дискретната електроника, пневматика и хидравлика; общото в схемотехниката както и в основните похвати при изграждането на динамични и функционални елементи и възли на ТСА с различни техники. Допълва теоретичната основа, системните връзки и потребителските умения в подготовката на студентите в областта на специализираната аналогова и микропроцесорна техника, пневматичните, струйните и хидравличните средства и системи; цифровите регулатори и програмируемите контролери; компютърни средства за автоматизация. Квалифицира системно студентите в изследването, проектирането, избора, оценката, внедряването и експлоатацията на техническите средства и системи.

   Лектори:

   проф. дтн д-р д.х.к. инж. Емил Николов

 • Технологичен практикум
  • Дисциплината запознава студентите със съвременните Е/Е устройства, изделия и продукти; с технологиите, които изграждат областта на електротехниката, електроенергетиката и електрообзавеждането, автоматиката, информационната и управляващата техника; с характерните за Е/Е индустрия продуктови и индустриални технологични процеси и методи. Обръща основно внимание на технологични процеси и методи на обемно и повърхнинно формообразуване. Изучават се ръчни и автоматизирани технологични процеси на свързване и електрически монтаж в Е/Е индустрия. Овладяват се знания и умения от технологията на контактните електрически съединения. Разглеждат се активните или комутиращите електромеханични компоненти. Запознават се със специфичните условия за електрическо захранване на Е/Е изделия в електрическите инсталации.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Нина Николова

 • Ферментационни технологии
  • Дисциплината “Ферментационни технологии” се преподава на студентите от широкопрофилната специалност “Автоматика, информационна и управляваща техника” – специализация “Биоелектроинженерство”. Основната част от дисциплината се отнася до изясняване на принципните основи на ферментационните технологии, които са в основата на преобладаващата част от биотехнологичнит процеси и производства. На базата на необходимия минимум от знания относно изолирането, съхраняването и усъвършенствуването на използваните микробиални щамове, както и относно кинетиката на микробния растеж, някои основни страни на механизмите на регулация и контрол на растежа и продуктообразуването се разглеждат основните типове ферментационни системи, същността на различните видове стерилизационни процеси, специфичните особености и изисквания към хранителните среди за индустриалните ферментационни процеси. В дисциплината е предвиден необходимия минимум от знания, свързани с оптимизацията и поддържането на основните физико-химични параметри при култивирането на микробиалните щамове, при реализацията на следферментационната обработка на културалната течност, специфичните изисквания към контролно-измерителната апаратура и някои основни данни за икономиката на ферментационните производства. В уводната част на дисциплината е отделено място за същността, съдържанието и характерните особености на настоящия етап о развитието на биотехнологията. В края на дисциплината се разглеждат конкретни ферментационни производства и процеси, групирани в отделни теми с оглед някои техни общи или близки специфични особености и изисквания относно тяхната ефективна реализация, оптимизация и управление

   Лектори:

 • Фрактално управление
  • Показани са теоретичните основи на интегрални трансформации, обобщено дробно смятане и техните приложения в индустриални системи за управление.

   Лектори:

   проф. дтн д-р д.х.к. инж. Емил Николов

 • Човеко-машинни системи за управление
  • Анализират се възловите психофизиологически характеристики на рецепторните и ефекторните канали на човека, както и протичането на съответните информационни процеси в него. Студентите се запознават с различни проблеми свързани с обучението и самообучението, с умората и компенсаторните механизми, със стереотипите и творческото поведение. Особено място се отделя на различни стратегии и методи за човеко-машинно решаване на задачи, на разпределение на управленческите функции, на проектиране и реализация на съответните интерфейсни системи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Васил Гълъбов