faculties_present_img

Електромагнитна съвместимост на комуникационни системи

lab_emc_.jpg

Научноизследователската лабораторията (НИЛ) „Електромагнитна съвместимост на комуникационни системи” има необходимия научноизследователски потенциал за да припокрие следните научни специалности :

      - Радиопредавателна и радиоприемна техника;

      - Електродинамика и антено-фидерни устройства;

      - Радиорелейни линии;

      - Кабелни и оптични комуникационни системи;

      - Комуникационни мрежи и системи;

      - Автоматизирани системи за обработка на информация и управление.

  Дейността на лабораторията се осъществява от основен състав от ФТК. Към него се привличат други преподаватели от факултета както и външни специалисти и експерти. В работата на лабораторията активно участват студенти и докторанти.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 1 Етаж: 4 Кабинет: 1439 b 

Контакти:

Имейл: ECKC@tu-sofia.bg
Телефон: +359 29653095


Ръководител:

проф. дтн инж. Владимир Пулков
Имейл: vkp@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-2256
Кабинет: 1448

Уеб страница:

http://emclab.tu-sofia.bg