НПЛ "Виртуална Реалност"

VRL2_.jpg

Лабораторията за Виртуална реалност е създадена през 2008 г. с факултетен статут към Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ). Тя носи името на проф. Илия Бояджиев, инициатор за създаването на Университетския център за Виртуално инженерство, в чийто състав влиза.

Лабораторията за Виртуална реалност е първа по рода си в България. Тя е изградена по изследователски проект, финансиран частично от МОН по договор с фонд „Научни изследвания” и с активната подкрепа на Университет Карлсруе (сега Технологичен институт Карлсруе), Германия.

Основните техническите средства, с които разполага лабораторията включват стена за пасивна стереоскопична визуализация с задна прожекция, LCD видео стена за стереоскопична визуализация, компютърен клъстер за паралелна обработка на графична и мултимедийна информация, трекинг система за следене на позицията на потребителя, HMD- крайни устройства, специализирани интерфейсни устройства, 360° камера.

Използваният софтуер е уникален за страната и позволява създаване и мултимодално представяне на виртуални светове и взаимодействие на виртуалните обекти с няколко потребителя.

Основното предимство на виртуалната реалност е възможността потребителят да бъде „потопен“ в изкуствено генерираната от компютъра среда (имерсия) и да има усещането, че тя присъства около него. Това дава редица предимства и позволява информацията да бъде възприета и обработена на когнитивно ниво по нов, ефективен начин. Фокусът на изследванията в центъра е насочен към директното приложение на Виртуалната реалност и свързаните с нея нови технологии за подпомагане на рутинната инженерна дейност, улесняване на взимането на решение и изследването и валидацията на свойствата и функционалността на проектираните комплексни изделия, много преди да бъдат „материализирани“.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 3 Етаж: 1 Кабинет: 3109 

Контакти:

Имейл: vrlab@fdiba.tu-sofia.bg
Телефон: +35929653790


Ръководител:

маг. инж. Ангел Бъчваров
Имейл: a_bachvarov@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-3433;3790
Кабинет: 4415,10207-А

Уеб страница:

http://vrlab.tu-sofia.bg