Национални

Клъстер: „Микроелектроника и индустриални електронни системи“
Представител на университета: проф. д-р Марин Христов, ФЕТТ
КМИЕС е учреден със следните цели: подкрепа на бизнеса и на иновациите в сектора „Микроелектроника и индустриални електронни системи“; подпомагане обучението и професионалната квалификация на кадри чрез създаване на образователни центрове и разработване на учебни програми за обучение в сектора; създаване платформа за обмен на информация, координиране на общностни проекти, спомагащи за ...
Още...
Сдружение: „Асоциация на изследователските университети“
Представител на университета: проф. д-р Камен Веселинов, ФТ
Сдружението работи за координиране на действията за научни изследвания, подпомагане развитието на образованието, науката, техниката и технологиите, защита на околната среда, осъществяване на съвместни проекти в областта на науката и образованието и др. ...
Още...
Сдружение: „Български информационен консорциум“
Представител на университета: Директорът на БИЦ
Мисията на Българския Информационен Консорциум е да осигурява на българските потребители достъп до най-добрите информационни ресурси на възможно най-достъпна цена, като налага високи професионални критерии в предлагането на услугите и подбора на ресурсите. ...
Още...
Сдружение: Съвет на ректорите на висшите училища в Република България
Представител на университета: чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Михов, Ректор на ТУ - София
 Съветът на ректорите осъществява дейност в съответствие със следните цели: да подпомага своите членове при изпълнение на общите задачи и отговорности и да съдейства за изграждане на стабилна и отворена университетска система; да защитава общите интереси на висшите училища пред обществените и държавните институции; да представлява висшите училища на национални и международни фору...
Още...