Национални

Сдружение: „Българска Асоциация Интелигентни Транспортни системи (БАИТС или ITS Bulgaria)
Представител на университета: проф. д-р Владимир Пулков, ФТК и доц. д-р Теодоси Евтимов, ФТ
БАИТС е пълноправен член на мрежата от ITS асоциации, която е активен член на Европейската ITS асоциация ERTICO и работи в полза на транспортния сектор. Основната задача на ИТС България е да установи оперативна съвместимост и непрекъснатост на услугите в областта на  ИТС и да ускори интеграцията на съществуващите технологии за създаване на нови услуги, които да играят все по-важна роля в наша...
Още...
Фондация: „Приятели на ТУ – София“
Фондацията работи за: утвърждаването и развитието на духовните ценности на обществото; развитието на образованието, науката, техниката и технологиите; защита на околната среда; организиране и подпомагане на специализации на преподаватели от ТУ – София, както и обмен между преподаватели, студенти и докторанти у нас и в чужбина; организиране и провеждане на симпозиуми, семинар...
Още...
Сдружение: „Клъстер Аеро-космически технологии, изследвания и приложения“
Представител на университета: доц. д-р Диан Гешев, ФТ
Клъстер Аеро-Космически Технологии, Изследвания и Приложения (CASTRA) е неправителствено сдружение в обществена полза между представители на бизнеса, академични институции и неправителствени организации с дейност и капацитет в областта на разработката на аеро-космически технологии и тяхното приложение в иновативни продукти и услуги, част от ‘икономика на знанието и иновациите’. Цели...
Още...
Клъстер: „Български Клъстер Телекомуникации“
Представител на университета: проф. д-р Владимир Пулков, ФТК
Български Клъстер „Телекомуникации” има за основна цел да подпомага развитието на бизнеса и иновациите в сектор „Телекомуникации”. Цели на сдружението – разработване на образователни програми, създаване на специализирани научни лаборатории и центрове, разработване на проекти, финансирани от национални и европейски програми. ...
Още...