faculties_present_img

Сдружение: Съвет на ректорите на висшите училища в Република България

Представител на университета: проф. д-р Марин Христов, Ректор на ТУ - София

 Съветът на ректорите осъществява дейност в съответствие със следните цели:

  • да подпомага своите членове при изпълнение на общите задачи и отговорности и да съдейства за изграждане на стабилна и отворена университетска система;
  • да защитава общите интереси на висшите училища пред обществените и държавните институции; да представлява висшите училища на национални и международни форуми по проблеми на висшето образование и научните изследвания;
  • да участва във формирането на държавната политика в областта на висшето образование и научните изследвания в сътрудничество с държавните и обществени институции;
  •  да предлага на академичната общност форум за обсъждане на актуални теми, свързани с развитието на висшето образование, науката и университетските политики;
  •  да подпомага доброто сътрудничество между университетите, както и между университетите и други организации;
  •  да разширява международното сътрудничество в системата на висшите училища.

Уеб страница: http://rectors.bg/