faculties_present_img

Развитие на човешките ресурси

Проект: BG051PO001-3.1.07-0063

Име на проекта: "Актуализиране на учебни програми по електротехнически специалности в ТУ-София в съответствие с изискванията на бизнеса"

Няма информация......

Още...
Проект: BG051PO001-3.1.08-0023

Име на проекта: "Усъвършенстване на системата за управление на Технически университет - София (ТУ-София)"

Начало на проекта: 05-02-2013
Срок за изпълнение: 22 месеца (05.02.2013 – 05.12.2014 г.)
Общата цел на проектното предложение е усъвършенстване на системата за управление на ТУ - София за устойчиво подобряване на качеството на дейността на университета, която се декомпозира на следните специфични цели: 1. Усъвършенстване и прилагане на съвременни подходи за стратегическо управление на ТУ-София, гарантиращи устойчиво развитие. 2. Усъвършенстване на системата за управление на качест...

Още...
Проект: BG051PO001-3.1.09-0006

Име на проекта: "Система за кариерно развитие на академичния състав на Технически университет - София (СиКРАС-ТУС)"

Срок за изпълнение: 22 месеца/months
Създаване на единна система за квалификация, кариерно израстване и устойчиво развитие на академичния състав на ТУС за подобряване качеството на образование и обучение, насочено към хармонизиране с европейските измерения на висшето образование и потребностите на пазара на труда. Специфични цели: 1. Създаване на единна система за квалификация, кариерно израстване и устойчиво развитие на академ...

Още...
Проект: BG051PO001-3.3.06-0046

Име на проекта: "Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на виртуалното инженерство и индустриалните те

Няма информация....

Още...