faculties_present_img

BG051 PO001-4.3.04-0044

Име на проекта: "Формални и неформални електронни форми за дистанционно обучение по "Компютърни науки"

Формални и неформални електронни форми за дистанционно обучение по „Компютърни науки” има за цел да подпомогне инженерната специалност „Компютърни науки“ с различни електронни форми на обучение, които да допринесат за по-качествено и гъвкаво обучение през целия живот на човек. Бенефициент на проекта е Факултета по компютърни системи и управление (ФКСУ) на ТУ-София с ръководител - декан на ФКСУ проф. д-р инж. Огнян Наков. Схемата, по която се реализира проектът е BG051 PO001-4.3.04 “Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, чрез МОМН.

Основни резултати от  проекта са:

  • Модернизиране на зала с високотехнологични решения за видеоконферентни връзки и възможност за създаване на висококачествени видео ресурси.
  • Интегрирани софтуерни средства за разпознаване на образи, комуникационни канали и виртуални лаборатории, които да предоставят хардуерни и софтуерни ресурси с отдалечен достъп.
  • Частично изграждане на инфраструктура за електронни форми на дистанционно обучение към университетския Център за образователни и иновационни проекти.
  • Разработване на бакалавърска и магистърска програма по „Компютърни науки” за електронни форми на дистанционно обучение.
  • Създаване над 150 вида електронни ресурси от базови и специализирани електронни курсове в областта на компютърните науки.
  • Организиране на обучение на лица от целевите групи в различни електронни форми на дистанционно обучение. 

Ръководител: проф. д-р Огнян Наков (ФКСУ)