faculties_present_img

Развитие на човешките ресурси

Проект: BG051PO001-4.3.04-0058

Име на проекта: "Иновационни форми за дистанционно обучение в Българските университети"

Няма информация......

Още...
Проект: BG051PO001-3.1.07.-0015

Име на проекта: "Актуализиране на учебни програми/ планове и създаване на нов учебен план/ програми за обвързване на инженерното и бизнес обу

Няма информация......

Още...
Проект: BG051PO001-3.1.07-0023

Име на проекта: "Актуализиране на образователни програми за бакалавър, магистъри и магистър-изравнително обучение след професионален бакалавъ

Няма информация......

Още...
Проект: BG051PO001-3.1.07-0048

Име на проекта: "Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ-София и създаване на нова съвместна

Няма информация.......

Още...