faculties_present_img

Специалности

В Енергомашиностроителен факултет се обучават 533 студенти в образователно-квалификационна степен “бакалавър”, 227 студенти в образователно-квалификационна степен “магистър” и 35 докторанта.

Специалностите от Енергомашиностроителен факултет най-общо са разделени в две направления - „Енергетика” и „Машиностроене”. В направление „Енергетика” обучението е свързано с технологиите за подготовка и изгаряне на органични горива, управлението и екологичните аспекти при работа на пещи и котли, термохидравличните процеси и явления в ядрените реактори, ядрената безопасност и съвременните ядрени приложения на ядрената енергия, енергийната ефективност на сгради и индустриални обекти, хладилната техника и технологиите за хранителната верига, системите за поддържане на микроклимата в сгради, възобновяемите енергийни източници моделиране на топло и масообмен при двуфазни течения, моделиране на микроклимата в работни помещения. В направление „Машиностроене” обучението е свързано с изследвания на хидравлични и пневматични машини, съоръжения и системи, водни турбини и хидротехнически съоръжения, нови специални влакна и композити за нови текстилни продукти, функционалност на текстилните материали и свързаните с тяхното получаване процеси,  екологично текстилно производство,  нови текстилни продукти за подобряване на човешките възможности.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 2 Етаж: 3 Кабинет: 2344 

Студентска канцелария:

Теодора Петкова
Email: emf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 2346
Тел.:02 965-3292

Ася Стоянова
Email: emf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 2346
Тел.:02 965-3292

Деканска канцелария:

маг. ик. Росица Маркова
Email: rmark@tu-sofia.bg
Кабинет: 2344
Тел.:02 965-3290